طبق قانون یکی از شروط شرکت در آزمون : ارائه معافيت از خدمات قانوني و يا گواهی اتمام خدمات قانوني (خدمت نظام وظيفه عمومي ، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، پيام آوران بهداشت ) تا تاريخ 93/6/31 می باشد البته باستثناء تبصرههاي ذيل:
یعنی کلیه فارغ التحصيلان رشته پزشكي و مشمول طرح با رعايت شرايط ذيل اجازه دارند در آزمون
دستياري شركت نمايند:
1 - خدمات مشمول موضوع قانون حداكثر 3 ماه بعد از تاريخ فراغت از تحصيل شروع شده باشد.
2 - خدمات مشمول در مناطق با ضريب محروميت چهار پنجم و محرومتر انجام گيرد.
3 - در صورت قبولي در آزمون ، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستياري تداوم يابد.