قلب تهران:
(نمره:381) (رتبه كل:400) (رتبه در سهميه خانمها:87)


قلب ايران:
(نمره:394) (رتبه در سهميه خانمها:50)


قلب تهران:
(نمره:384) (رتبه كل:340) (رتبه در سهميه خانمها:82)


قلب شهيد بهشتي:0
(نمره:373) (رتبه كل:479) (رتبه در سهميه خانمها:114)


قلب ايران:نمره:394 (خانم)

قلب شهيد بهشتي:
(نمره:373) (رتبه كل:479) (رتبه در سهميه خانمها:114)


-------------------------------


چشم اهواز:
(نمره385) (رتبه كل:355) (رتبه در سهميه خانمها:76)

داخلي تهران:
(نمره:355) (رتبه كل:768) (رتبه در سهميه خانمها:196)

داخلي تهران:
(نمره:394) (رتبه كل:267) سهميه آزاد

--------------------------------------


راديولوژي اصفهان:
نمره: (416) رتبه در سهميه خانمها:28

راديولوژي اهواز:
نمره: (403) (رتبه كل:197) (رتبه در سهميه خانمها:39)

------------------------------------------

_______________________________________


------------------------------------------

نمره هاي قبولي آقايان:

%^&(&$

روانپزشكي تهران:
نمره:371 رتبه كل:500

اطفال تهران:
نمره:350 رتبه كل:925

طب اورژانس شهيد بهشتي:
نمره:348 رتبه كل:312

جراحي تهران:
نمره:384 رتبه كل:368

جراحي مغز و اعصاب اهواز:
نمره:371 رتبه كل:504


------------------------------------نمره هاي قبولي آقايان:

ارتوپدي تهران
نمره:429 رتبه كل:73

نورولوژي شيراز:
نمره:380 رتبه كل:400

اطفال سمنان:
نمره:312 رتبه كل:1797

پاتولوژي اصفهان:نمره 358نقل قول:
موضوع پست: رتبه ها و نمره هاي آزمون اسفند 85
پستارسال شده در: پنج شنبه Oct 11, 2007 4:41 am