مدکوییز با وجود سختی کار آپدیت شد و سوالات پیش کارورزی اسفند 92 بصورت کامل .... بصورت 1- آزمون های تفکیک شده هر درس ... 2- جامع ماینور... 3- جامع ماژور ... و جامع دویست سوالی ... در دسترس تمامی عزیزان نیازمند این سوالات قرار گرفت.