آزمون رادیولوژی جدید با شش سوال برگرفته از آزمون پیش کارورزی اسفند 1392

آدرس آزمون

http://medquiz.ir/test.php?tid=370