آزمون عفونی متشکل از 10 تست با زمان 12 دقیقه . براساس آزمون پیش کارورزی اسفند1392 فعال شد
آدرس آزمون

http://medquiz.ir/test.php?tid=369