با سلام. مجموعه آزمون های مدکوییز بر مبنای سوالات کشوری دوره های قبل از سال 1388بنا شد. شروع این سبک آزمون های آنلاین به زبان فارسی برای دوره بالینی رشته پزشکی می باشد. که بهر نحو با گذشت زمان توسعه می یابد. با توجه به اینکه گروه هدف ما داوطلبان اینگونه سوالات می باشد . تصمیم گرفته ایم در پارس مدیک بعنوان یکی از پیش کسوتان پایگاه های مجازی دستباری استارت جدیدی را زده باشیم. اطلاع رسانی ما در این مکان از سایت طی چند روز آینده شروع خواهد شد. امیدواریم در زمینه اطلاع رسانی مجازی . ایجاد جمعیت های محازی. آموزش های آنلاین همراه با سایر دوستان بتوانیم ثابت قدم بوده. پیشاپیش از ایجاد این فرصت توسط مدیر کل شبکه پزشکی پارس مدیک کمال تشکز را داریم.