خبر قدیمیه.چون دیدم که با نامه نگاری هایی که شده تا اونجا که من میدونم و فهمیدم تاثیر معدل پره لغو شده