صفحه 1 از 5 123 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 45

موضوع: تجهیزات پزشکی

 1. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  تجهیزات پزشکی


  استتوسكوپ (گوشي پزشكي)
  مفاهيم پايه
  استتوسكوپ (stethoscope) از دو كلمه (steth(o به معني سينه و scope به معني نمايش يا نشان دادن است و در كل به معني وسيله اي براي سمع است.
  تصویر
  فيزيولوژي
  در يك فرد عادي گوش دادن به قلب در 4 نقطه (مربوط به هر كدام از دريچه*هاي قلب) امكان پذير است. صداي طبيعي قلب فقط شامل يك صداي اول (1)Sمانند پوم و يك صداي دوم (2)Sمانند تاك اسـت. در حالت طبيعي صداي اضافه*اي نبايد در قلب شنيده شود و بين صداي اول و دوم نيز بايد سكوت برقرار باشد. كه اين صداها ناشي از بسته شـدن طبيعـي دريچـه*هـاي قلـب هستنـد. هـر گـونـه صداهايي در وسط اين دو صدا يا تغيير در شدت اين صداها و غيره هر كدام نشانه*اي از بيماري خاصي است.
  صـداهـاي غـيـر طـبـيـعـي قـلب شامل سوفل*ها و صداهاي 3, S 4Sهستند. سوفل*ها ارتعاشات قابل سـمـعـي هستند كه هنگام عبور جريان غير طبيعي خـون از يـك دريـچه طبيعي قلب يا جريان طبيعي خون از يك دريچه غير طبيعي و در نتيجه اغتشاش جـريـان بـه وجـود مـي*آيـنـد. اين صداها با توجه به شدت ، فركانس ، كيفيت ، مدت و موقعيت زماني آن*ها نسبت به انبساط و انقباض قلب (سيستول و دياستول) تعريف مي*شوند و نشانه بيماري خاص هستند.

  چگونه كار مي كند؟
  عملي كه توسط گوشي انجام مي شود به آن auscultateيـا گـوش دادن مـي گـويـنـد و شـامـل كنترل صداهاي داخلي بدن است كه در مورد ريه و قلـب تـوسعـه يافته است. گوشي پزشكي سه قسمت عمده دارد. قسمت اول گوشي روي بدن فرد قرار مي*گيرد و دو طرفه است كه يك طرف را ديافراگم و طرف ديگر را قسمت زنگوله*اي يا بــل مــي*نــامـنــد و ارتعـاشـات بـدن را تبـديـل بـه ارتعاشات صوتي كرده و كمي تشديد مي*كند. سـپـس صـوت حـاصـل وارد لـولـه* يـا لـولـه*هـاي هـدايـت كـنـنده صدا شده و در نهايت از طريق گــوشـي*هـاي مـخـصـوصـي وارد گـوش پـزشـك مي*شود.

  در چه مواردي به كار مي رود؟
  از گــوشــي هـاي پـزشكـي مـي تـوان در مـواردي هـمـچــون اخـتــلالات مــادر زادي ، بـيـمــاري هــاي دريـچـه*اي قـلـب و در آريـتـمـي هـاي قلبي و ... كه صـداهـا و صـوت هـاي خـاصـي بـه صـداهاي قلبي اضـافه مي*شوند استفاده كرد.گوشي*هاي پزشكي انواع و اقسام گوناگوني دارند. قسمت ديافراگمي گوشي (كه سطح بيشتري دارد) به صورت معمول بـراي گـوش دادن صـداهـاي مـخـتـلـف بـدن به كار مي*رود. قسمت زنگوله*اي يا بل گوشي (كه عملاً پـرده*اي ندارد) فقط در مواردي به كار مي*رود كه صداي آن اندام از بمي خاصي برخوردار است.
  تصویر
  ساختار داخلي گوشي پزشكي
  يـك گـوشـي پزشكي از قسمت هاي مختلفي به صورت نشان داده شده در شكل1 تشكيل شده است.
  1-در مجموعه مربوط به سر (Hea dset)، از يك نوك گوشي (Ear tip) كه وارد دو گوش مي شود و يـك لـولـه گـوش ( Ear tube) كه نوك گوشي به آن وصل شده است، تشكيل شده است.
  2-در مــجــمــــوعــــه مــــربــــوط بـــه قــفــســـه ســيــنـــه (Chest piece)، از يــك ديــافــراگــم يـا تنظيـم پـذيـر (Tunable Diaphragm) *و يــك مـيـلــه اتـصــال مــانـنـد ساقه* (Stem) تشكيل شده است.
  3-همچنين از يك لوله بدون درز (tubing) براي اتصـال دو مجمـوعـه مـربـوط بـه سـر و قفسـه سينـه استفاده شده است.

  *جايگزين گوشي پزشكي
  بـا تـوسـعـه فـنـاوري تـلـفـن هاي همراه، پزشكان انـگـلـيـسي ترجيح مي دهند كه به جاي استفاده از گوشي پزشكي از نرم افزاري كه تلفن هاي همراه را به يك استتكوپ تبديل مي كند استفاده كنند.
  به تازگي نرم افزاري به نام iStethoscope *عرضه شده است كه به كاربران <آيفون> اجازه مي دهد به ضربان قلب خود از طريق اين تلفن همراه هوشمند اپل گوش دهند. اين نرم افزار كه با استقبال بسيار بالايي مواجه شده و 500 بارگذاري در روز را به نام خود ثبت كرده نه تنها كاربران عادي بلكه پزشكان را هم به طرف خود كشانده است. در حال حاضر بيش از 3 مـيـلـيـون پـزشـك انـگليسي اقدام به بارگذاري نرم*افزار iStethoscope كرده اند و به جاي گوشي پزشكي از اين برنامه جانبي استفاده مي كنند. براي افـزايـش دقـت ايـن نرم افزار توصيه شده است كه كاربر <آيفون> را روي گردن بگذارد و تا زماني كه بتواند ضربان نبض روي گردن را بشنود اين تلفن همراه را به آرامي حركت دهد.

  #1 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 2. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  دفیبریلاتور
  مفاهيم پايه
  وقتي قلب از حركت بايستد يا ناهماهنگ عمل كند، دستگاهي به نام ديفيبريلاتور، قلب را مجدد به تپش درميآورد. اين ماه به صورتي بسيار مختصر و خلاصه، گوشه چشمي به اين سيستم نجاتبخش مياندازيم و تنها به بررسي يك فريم از آن بسنده ميكنيم.
  دفيبريلاتور يعني چه؟
  بياثر كردن، خنثي كردن، در جهت معكوس= De=to undo, or reverse
  غيرمتناسب، ناهماهنگ، نامتعادل بدون انقباضات قلبي= fibrillate (فيبريله شدن)
  دفيبريلاتور= دستگاهي براي خنثي نمودن (بياثر كردن) انقباضات ناهماهنگ قلبي
  فيزيولوژي
  سلولهاي درون ماهيچه (عضلات) قلبي، جريان الكتريكي را برقرار ميسازد. برخي از سلولها در قلب (سلولهاي ضربانساز)، مرتباً توسط خودشان شارژ (باردار) شده و باعث باردار شدن (شارژ شدن) ديگر سلولها نيز ميشوند. جريان الكتريكي در درون ماهيچه قلبي در مسير ويژهاي جاري ميگردد. هر زمان كه اين اتفاق بيفتد (جريان برقرار گردد) انقباضات ماهيچه قلبي پمپ كردن خون را موجب ميشود (ضربان قلب).
  اين الگوي الكتريكي هماهنگ قلب براي پر و خالي شدن با هر ضربان كه موجب گردش خون در سرتاسر بدن ميشود، ضروري است. وقتي كه اين الگوي الكتريكي به هم ميخورد و ناهماهنگي ايجاد ميگردد (فيبريلاسيون)، انقباضهاي ماهيچه قلبي نامتعادل شده و خون پمپ نميشود.
  اين عمل موجب كاهش فشار خون، كمبود اكسيژن، آسيب ماهيچه قلبي و مرگ نابهنگام ميگردد. دستگاه دفيبريلاتور (الكتروشوك) جهت خنثي نمودن عمل فيبريلاسيون و بازگرداندن انقباضات قلبي به حالت متعادل اوليه، مورد استفاده قرار ميگيرد؛ همچنين در مواقعي كه قلب از كار بازميايستد، براي شروع مجدد ضربان قلبي از اين دستگاه استفاده ميشود. (به عنوان مثال بعد از يك شوك الكتريكي)
  اساس كار
  دفيبريلاتور از يك منبع تغذيه و يا يك باطري داخلي بزرگ براي شارژ نمودن يك خازن حجيم بين مقادير 5 تا 400 ژول استفاده ميكند. دو قطعه فلزي (پرلس) يا همان الكترودها به دفيبريلاتور متصل است و بر روي هر دو طرف سينه بيمار قرار ميگيرد.
  انرژي ذخيره شدن در درون خازن ازيك الكترود به الكترود ديگر از ميان سينه بيمار (توسط سينه بيمار) آزاد يا دشارژ ميگردد؛ كه در نتيجه اين شوك به قلب منتقل شده و ضربان ريتميك (منظم) مجدداً به قلب بازميگردد. دفيبريلاتورها همچنين يك مانيتور مربوط به ECG و ثبتكننده الكتروكارديوگرام دارند كه دايماً شكل موج ECG را نمايش ميدهد و واحد اندازهگيري آن ژول است.
  انواع ديفيبريلاتور
  ديفيبريلاتورها در انواع كاشتني، داخلي، خارجي، خودكار و نيمهخودكار ارايه ميشود.
  نگهداري سيستم
  در زمانهايي كه از دستگاه استفاده نميشود، لازم است تا شارژ كامل در دماي اتاق كه معمولاً بسته به نوع سيستم 4 تا 24 ساعت به طول ميانجامد، در حال شارژ مداوم باشد.
  بيشتر سازندگان توصيه ميكنند كه باتريها بعد از هر استفاده حتماً شارژ شود و هر دو سال يك بار، باتريها به صورت كلي تعويض شود.
  ايرادهاي معمول
  شايعترين مشكل در استفاده از ديفيبريلاتورها، سوختگيهاي پوستي در محل اتصال الكترود-پوست است كه در صورت تكرار عمل ديفيبريلاسيون، عميقتر نيز ميگردد. جهت جلوگيري ايجاد اين ضايعه، لازم است كه كاربران از تماس مستيم الكترودها با پوست، اجتناب كنند. ضمن اينكه توان منتقل شده به بيمار نيز بيشتر از حد لازم انتخاب شود.
  نوع كاشتني اين وسايل، بسيار حساس است و در هنگام جراحي و پس از آن بايد بسيار محتاط با آن برخورد كرد.
  ملاحظات خريد
  كار با اين سيستمها معمولاً ساده است و نياز به آموزش چنداني ندارد. معمولاً بهتر است سيستمهايي خريداري شود كه نمايشگر ECG نيز داشته باشد. اين امر به كاربر كمك فراواني جهت تشخيص برگشت بيمار به وضعيت عادي مينمايد.
  استفاده از الكترودهاي يك بار مصرف و باتريهاي غيرقابل شارژ، معمولاً هزينههاي زيادي به سيستم درمان تحميل ميكند.
  در مورد انواع كاشتني، دوره خدمات پس از فروش به علت حساس بودن سيستم بسيار مهم است.
  سازندگان انوادع ديفيبريلاتور
  Artema, Cardiac Science, Hearth Sine, Laerdal Medical, Medtronic Physii-Control, MRL, Nihon Kohden, Philips Medical Systems, Schiller, Zoil Medical, Biotronic, ELA Medical, Guidant, Medtronic, St, Jude Medical, Emtel, GE Medica Systems, GS Elektromed, HME, MDE, Metrax, Spacelabs

  منبع: نشریه مهندسی پزشکی شماره ۶۵

  #2 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 3. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  میکروسکوپ
  براي نخستين بار در دهه هاي 1660 و 1670 در كشورهايي همچون ايتاليا، انگلستان و هلند، ميكروسكوپ به صورت گسترده براي انجام بررسي هاي علمي مورد استفاده قرار گرفت؛ از جمله اقداماتي كه در اين راستا صورت گرفت، آناليز ساختارهاي بيولوژيكي از جمله ريه ها توسط ماركل مالپيگي بود كه در ايتاليا مشغول بررسي روي اين بافت بود. علاوه بر اين، مشاهدات آنتوني وان ليونهوك كه منجر به كشف سلول*هاي قرمز خوني و معرفي ميكروسكوپي به عنوان تكنيكي قابل استفاده در پژوهش ها شد، سهم عمده اي در پيشرفت علمي آن روز داشت.

  اصطلاح ميكروسكوپ از تركيب دو واژه "micro" به معناي ريز و "scope" به معناي ديدن تشكيل شده است. همان گونه كه از نام آن مشخص است، اين وسيله براي مشاهده اجسام بسيار ريز توسط چشم عادي مورد استفاده قرار مي گيرد.
  ميكروسكوپ ها انواع مختلفي دارند كه رايج ترين نوع آن همان ميكروسكوپ نوري است كه با استفاده از نور تصويري از نمونه ايجاد مي كند. علاوه بر اين نوع، انواع مختلفي براي اين وسيله مي توان معرفي كرد كه از اين قبيل مي توان به ميكروسكوپ الكتروني (شامل ميكروسكوپ نگاره، گذاره، اشعه ايكس و غيره) و نيز انواع متنوع ميكروسكوپ هايي كه از طريق پروب، عمل اسكن كردن و ايجاد تصوير را انجام مي*دهند، اشاره كرد.  گذری برتاريخچه ابداع ميكروسكوپ
  نخستين ميكروسكوپ ايجاد شده در واقع همان ميكروسكوپ نوري بود كه البته مخترع اصلي آن دقيقا مشخص نيست. يكي از ميكروسكوپ هاي اوليه در سال 1590 در هلند ساخته شد كه امتياز ايجاد آن عمدتا به دو سازنده ذره بين، به نام هاي هانس ليپرشي (كه امتياز ابداع تلسكوپ را نيز دارد) و هانس جانسن تعلق دارد.

  انواع ميكروسكوپ
  ميكروسكوپ نوری
  ميكروسكوپ نوري از دو بخش مكانيكي و نوري تشكيل مي شود؛ اجزاي بخش مكانيكي در تشكيل تصوير نقش عمده اي ندارند و شامل بخش هايي همچون پايه، بازو، پيچ هاي تنظيم، گيره، ديافراگم و غيره هستند.
  بخش نوري، كل سيستم نوري ميكروسكوپ را تشكيل داده و مستقيما در تشكيل تصوير نقش دارد. اين بخش شامل دستگاه روشنايي (منبع نور و كندانسور براي متمركز كردن نور)، فيلترها، عدسي هاي شيئي براي متمركز كردن تصوير و عدسي هاي چشمي براي تصوير كردن شيء روي چشم است.
  ميكروسكوپ نوري شامل انواع مختلفي است كه در ادامه به توضيح برخي از آن*ها مي پردازيم:
  تصویر

  #3 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 4. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  ميكروسكوپ فلوئورسانس
  جديد ترين پيشرفت ها در زمينه ميكروسكوپ نوري عمدتا به ابداع ميكروسكوپ فـلـوئـورسـانـس در بيـولـوژي مـربـوط اسـت. در طـول دهـه هـاي پـايـانـي سـده بيستـم تكنيك*هاي مختلفي جهت نشان دار كردن ساختارهاي سلولي از طريق فلوئورسنت مورد استفاده قرار گرفت كه از مهم ترين اين روش هـــا مـــي تـــوان بـــه رنـــگ كـــردن جــزئــي سـاختـارهـاي سلـولـي از طـريـق شيميايي اشاره كرد؛ دراين تكنيك ها از فلوئورفورهاي مختلف (كــه مـنـجــر بـه ايجـاد خـاصيـت فلـوئـورسـانـس مي*شوند)، براي آناليز ساختارهاي سلولي، چه در نـمـونـه هـاي زنـده و چـه بـي جـان، اسـتفاده مي*كنند.

  ميكروسكوپ مركب
  *از ايـــن مــيــكـــروســكـــوپ بـــراي مــشـــاهـــده نمونه*هاي بسيار ريز استفاده مي شود. نمونه ها معمولا روي صفحات شيشه اي مستطيل شكل به نام لام قرار گرفته و توسط صفحات شيشه اي كوچكتر و نازك تري به نام لامل پــوشــانــده مــي شــونــد، سـپــس ايــن نـمــونــه هــا زيــر مـيـكـروسكـوپ قـرار مـي گيـرنـد. ميكروسكوپ*هاي مركب معمولا يك چشمي يا دو چشمي هستند.


  تصویر

  تصویر
  ميكروسكوپ استريو
  ايـن مـيـكروسكوپ كه ميكروسكوپ تشريحي نيز ناميده مي شود، براي مشاهده نمونه هاي نسبتا بزرگ، مثلا براي ديدن تمام يا قسمتي از سطح بدن يك حشره مورد استفاده قرار مي گيرد.
  مـعـمـولا در آزمـايشگاه هاي بيولوژي و فيزيولوژي ميكروسكوپ هاي استريو و مركب مورد استفاده قرار مي گيرند.


  تصویر
  ميكروسكوپ الكترونی
  در اوايل سده بيستم جايگزيني مهم براي ميكروسكوپ نوري ايجاد شد كه در جهت ايـجـاد تـصوير به جاي نور از الكترون ها بهره مي جست. در اين ميكروسكوپ ها، الكترون هاي مورد نياز توسط يك تفنگ الكتروني ايجاد مي شوند؛ اين تفنگ متشكل از رشته اي سيم تنگستن است كه با عبور جريان از داخل آن، تا دماي 2500 درجه سانتيگراد گرم شده و الكترون ساطع مي كند. الكترون هاي حاصل توسط ميدان الكتريكي شتاب گـرفـته، انرژي جنبشي خود را افزايش مي دهند و با قدرت به سطح نمونه برخورد مي*كنند.
  نـخـسـتـيـن مـيـكـروسـكـوپ الـكـتـرونـي كـه در سـال 1931 ابداع شد، ميكروسكوپ الكتروني گذاره بود؛ به دنبال اين دستاورد موفقيت بخش، در سال 1935 ميكروسكوپ الكتروني نگاره ابداع شد. علاوه بر اين دو نوع، ميكروسكوپ اشعه ايكس نيز در دسته ميكروسكوپ هاي الكتروني قرار مي گيرد.
  تصویر


  ميكروسكوپ الكترونی گذاره
  مبناي كار اين ميكروسكوپ شبيه به ميكروسكوپ نوري است، با اين تفاوت كه در آن به جاي نور از باريكه الكتروني و به جاي لنزهاي شيشه اي از آهنرباي مغناطيسي بهره گرفته شده است. در اين حالت الكترون ها به سمت نمونه پرتاب شده از آن عبور مي كنند و يا برخوردهاي الاستيك و غير الاستيك انجام مي دهند، بنابراين اغلب براي بررسي ساختارهاي درون سلولي از آن استفاده مي شود. استفاده از الكترون ها به جاي نور در اين ميكروسكوپ، منجر به افزايش رزولوشن تصوير دو بعدي حاصل مي شود، به نحوي كه مي توان به اين طريق اتم هاي مجزا را شناسايي كرد.
  تصویر

  #4 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 5. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  آشنایی با دستگاه دفیبریلاتور خارجی خودکار (AED)  دستگاه های که بنام الکتروشوک در بازار موجود می باشند ، اکثراً سه قابلیت دارند:

  اعمال الكتروشوک:

  1. دفيبريلاتور
  2. مانيتورينگ قلبی
  3. پيس ميكر اكسترنال

  دفیبریلاتور

  دفیبریلاتور همانطور که از اسمش مشخص است ، دستگاهی است که برای برطرف کردن یا درمان فیبریلاسیون بکار می رود.


  تصویر

  وارد آوردن يک شوک الكتريكی كه باعث رپولاريزاسيون همزمان كليه سلول های ميوكارد و در نتيجه به انقباض هماهنگ آنها منجر شود ، دفيبريلاسيون الكتريكی ناميده می شود. دستگاهی كه توانايی وارد آوردن چنين انرژی الكتريكی را برای انجام منظور فوق دارد ، دفيبريلاتور (Defibrillator) ناميده می شود.

  فیبریلاسیون چیست؟
  تصویر
  فیبریلاسیون تبدیل یک ریتم منظم قلبی به یک لرزش غیر مؤثر که با توجه به محل ایجاد آن در دهلیز یا بطن نامگذاری می شود.


  فيبريلاسيون بطنی يكی از اين ريتم های مختل شده است كه در اثر انقباض فردی ، تصادفی و غير همزمان سلول های عضلانی بطن ها ايجاد می گردد. در فيبريلاسيون بطنی به علت عدم توانايی انقباض مؤثر عضلات بطن ها ، جريان خون متوقف می شود و بلافاصله مرگ بالينی فرا می رسد كه در صورت عدم درمان در مدت 4 الی 6 دقيقه ، مرگ بيولوژيک را به دنبال خواهد داشت ؛ مگر اينكه اين وضعيت سريعاً خاتمه داده شده و انقباض مؤثر عضلات قلب باز گردانده شود.

  برای درمان با توجه به اینکه فیبریلاسیون بطنی یک هرج و مرج الکتریکی ایجاد شده توسط کانون های نابجای الکتریکی در قلب می باشد ، باید یک انرژی الکتریکی با ژول مشخص را در جهت محور الکتریکی قلب در کسر کوچکی از ثانیه از قلب عبور داده تا کانون های نابجا سرکوب شده و کانون های اصلی قلب بتوانند دوباره فرماندهی قلب را بدست بیاورند.

  انواع دفیبریلاتور

  1. مونوفازیک
  2. بای فازیک

  در دستگاه *های منوفازیک ، جریان الکتریسته بین الکترودها فقط در یک مسیر جریان می*یابد ؛ در حالی که در دستگاه های بای*فازیک جریان الکتریکی ابتدا در یک مسیر جریان می*یابد ، سپس به سمت دیگر برمی*گردد و در حقیقت جریان الکتریسته به صورت دو طرفه در طی دو فاز بین پدال ها به جریان در می*آید.

  امواج بای فازیک Biphasic

  - با موج الکتریکی شاخه ای (Biphasic Truncated Exponentional)

  - با موج الکتریکی مستقیم (Rectilinear)

  مزایای دستگاه های بای فازیک

  - در دستگاه های بای فازیک نسل دوم (خطی) شکل موج تغییر نمی کند.

  - تحت تأثیر مقاومت قفسه سینه قرار نمی گیرد.

  - با انتخاب انرژی کمتر در نتیجه آسیب کمتر به سلول های میوکارد ، تأثیر بیشتری ایجاد می نماید.  دفیبریلاتور خارجی خودکار (AED) چیست؟
  تصویر
  دفیبربلاتور خارجی خودکار (AED) ، وسیله ای قابل حمل و سبک است که یک شوک الکتریکی را از خلال قفسه سینه به قلب وارد می کند.


  اهمیت AED در چیست؟

  AED سبب می شود که در حالات اورژانس پزشکی که نیاز به دفیبریلاسیون وجود دارد ، افراد بسیاری بتوانند کار مفیدی انجام بدهند. از آنجا که AED قابل حمل می باشد و بوسیله افراد غیر پزشک هم قابل استفاده است ، می تواند به عنوان جزئی از برنامه های پاسخ اضطراری که شامل تماس با 115 و CPR (احیای قلبی و ریوی) فوری می باشد ، بکار رود. هر سه این فعالیت ها به هنگام ایست قلبی در افزایش احتمال بقا مؤثر می باشند.

  AED چگونه کار می کند؟

  یک کامپیوتر داخل کمربند ، ریتم قلبی قربانی را از طریق الکترودهای چسبنده تشخیص می دهد. کامپیوتر بررسی می کند که آیا نیاز به دفیبریلاسیون (شوک دادن) وجود دارد یا خیر. در صورت نیاز یک صدای ضبط شده به فرد احیا کننده می گوید که دکمه شوک روی AED را فشار دهد. این شوک به شکل آنی فعالیت قلب را متوقف کرده و به قلب فرصت از سرگیری ضربان مؤثر مجدد را می دهد. ملاحظاتی جهت استفاده در این روند وجود دارد.

  شوک دستگاه AED فقط در دو حالت کاربرد دارد: در فیبریلاسیون بطنی و یک حالت دیگر تهدید کننده زندگی تحت عنوان افزایش ضربان بطنی قلب بدون نبض.

  چه کسی می تواند از AED استفاده کند؟

  پرسنل غیرپزشکی مانند پلیس ، پرسنل خدمات آتش نشانی ، میهمانداران هواپیما ، نگهبان ها و سایر افراد ناجی که به شکل مناسبی جهت کار با AED آموزش دیده اند.

  AED باید کجا قرار داده شود؟
  تصویر
  تمامی وسایل نقلیه امدادی شامل آمبولانس ها ، ماشین های نیروهای انتظامی و بسیاری از ماشین های آتش نشانی می بایست دارای AED باشند. همچنین AED ها باید در مناطق عمومی مانند ورزشگاه ها ، فرودگاه ها ، مجتمع های اداری ، مطب پزشک و هرگونه بخش خصوصی و یا عمومی که تعداد زیادی از افراد در آنها گرد هم می آیند یا افراد در معرض خطر در آنها زندگی می کنند ، وجود داشته باشند.


  استراتژی های دفیبریلاسیون کودکان

  هیچ گونه مدرکی در حمایت و یا عدم حمایت از بکارگیری AED در کودکان زیر یکسال وجود ندارد. در کودکان بالای 8 سال هم از AED استاندارد استفاده می شود.

  دستگاه AED را می توان در کودکان بین 8-1 سال و با بکارگیری تضعیف کننده های خروجی انرژی استفاده کرد. حتی در صورت عدم وجود اين تضعيف كننده ها ، استفاده از دستگاه AED استاندارد در اين گروه سنی توصيه می شود.  #5 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 6. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  A.P.S
  مفاهیم پایه
  دستگـاه A.P.S مخفـف کلمـه Action Potential Stimulation بوده و به معنی تحریک پتانسیل عمل است.

  فیزیولوژی
  هنگـام بروز یک بیماری (مثلا یک بیماری التهابی یا آسیب به سلول*های شوآن) در انتقال ایمپالس*های عصبی وقفه*ای ایجاد می*شود که باعث ضعیف شـدن یـا از بیـن رفتـن جـریـان طبیعـی شده و در نهایت سبب مهار پاسخ*های عضلانی می*شود. پتانسیل عمل بازسازی شده از نظر ولتاژ بسیار قوی**تر از ایمپالس*های عصبی طبیعی است.

  تصویر
  طرز کار
  دستگاه A.P.S دستگاهی است که قادر به بازسازی یا مشابه سازی پتانسیل عمل سلول*های عصبی است. این دستگاه در سال 1992 در آفریقای جنوبی اختراع شد و سپس استفاده از آن در کل دنیا گسترش پیدا کرد. مخترعان این دستگـاه معتقدند که این سیستم ایمپالس*های عصبی طبیعی بدن را تحریک می*کند. جریان تولید شده توسط این دستگاه در واقع یک پالس مربعی تک فازی پیوسته است که یک پتانسیل عمل مشابه سازی شده است. زمانی که این جریان وارد بدن می*شود ، باعث دپلاریزاسیون همزمان رشته*های عصبی و در نتیجه ایجاد یک پتانسیل عمل طبیعی درون سلول*های عصبی می*شود. بنابراین بار منفی تولید شده از الکترود منفی سریعاً ولتاژ بیرون غشاء را کم کرده که این خود بـاعـث فعـال شـدن کـانـال*های سدیمی و در نتیجه ایجاد پتانسیل عمل درون رشته*های عصبی می*شود.

  کاربرد ها
  امروزه موارد کاربرد بسیاری برای این دستگاه در نظر گرفته*اند که عبارتند از: روماتیسم مفصلی ، نقرس ، ترمیم شکستگی*ها ، ترمیم زخم*ها ، دردهای ناشی از فشار بر روی ریشه*های عصبی ، سینوزیت ، سردرد میگرنی ، ضایعات ورزشی ، نوروپاتی ، اختلالات گردش خون و درمان دردهای مزمن.
  اعتقاد بر این است که با ایجاد این پتانسیل عمل تورم ، درد و التهاب از بین می*رود و گردش خون ناحیه تحت درمان بیشتر می*شود.  منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی


  #6 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 7. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  سونيكيد (Sonicaid)

  مفاهيم پايه
  سونيكيد (Sonicaid) آشكار ساز ضربان قلب جنين می باشد.

  *فيزيولوژی
  صدای قلب جنين از هفته چهاردهم بارداری در خانم*های لاغر و در هفته بيستم در تمامی خانم*های باردار قابل سمع است. در صورت شنيده نشدن اين صدا احتمال مرگ جنين مطرح است ؛ لذا در اين موارد جهت بررسی سلامت جنين ، پزشک از دستگاه سونيكيد استفاده می*كند.
  تصویر


  چگونه كار می كند؟
  ابتدا پروب را با در نظر گرفتن جهت سوكت آن به دستگاه وصل كنيد و در ادامه به منظور روشن كردن دستگاه ، پيچ ولوم را به سمت راست بپيچانيد. برای كم يا زياد كردن صدای دستگاه ، پيچ ولوم را به سمت چپ يا راست بپيچانيد ؛ در نظر داشته باشيد كه به جز موارد ضروری صدا را در حالت حداكثر قرار ندهيد. برای دريافت صدای قلب جنين به طور واضح بايد از ژل اولتراسوند استفاده كرد. نشان*دهنده قرمز نمايانگر اتصال دستگاه به برق شهر ، سبز نشانه روشن بودن دستگاه و زرد برای اعلام ضعيف بودن باطری (در حالت كار با باطری) است.

  در چه مواردی به كار می رود؟
  اين دستگاه جهت تشخيص صدای قلب جنين و محاسبه تعداد ضربان قلب آن با استفاده از روش ماوراء صوت داپلر مورد استفاده قرار می*گيرد.

  مشخصات عمومی دستگاه
  دستگـاه بـر مبنـای تئـوری داپلـر بـا سيستـم فـراصـوت و از طـريق پروب تبديل*كننده پيزوالكتريک ، صدای قلب جنين را منعكس كرده و از طريق بلندگو يا گوشی شنيده می*شود.
  دستگاه قابل حمل بوده و جهت استفاده در مطب يا بخش زايمان مناسب است.
  طرز كار دستگاه بسيار آسان و ساده بوده و با برق شهر و باطری كار می*كند.
  با استفاده از منبع تغذيه خارجی (به جای منبع تغذيه داخلی در مدل*های قبل) و پوشش پلاستيكی بر روی بدنه دستگاه و پروب ، دستگاه از نظر اتصال الكتريكی از ايمنی بالايی برخوردار است.
  خطری از نظر اشعه ، امواج الكتريكی و يا الكترو مغناطيسی ندارد.
  استفاده از پروب با تكنولوژی جديد ، امكان پوشش سطحی وسيع تر و يافتن آسان*تر جنين را فراهم آورده است.
  جهت بهينه شدن صدای قلب جنين از تكنولوژی كاهش نويز استفاده شده است.

  مشخصات فنی دستگاه
  منبع تغذيه از نوع External Power Switching با ولتاژ 15 ولت و جريان دهی 2 آمپر است.
  توان مصرفی دستگاه 12 ولت آمپر است.
  باطری دستگاه از نوع Sealed Lead Acid Battery با ولتاژ 12 ولت و جريان دهی 1/2 آمپر است كه از بهترين انواع باطری*ها برای تجهيزات پزشكی بوده و طی 10 ساعت شارژ كامل می*شود.
  فركانس كريستال های پيزوالكتريک دستگاه مطابق فركانس استاندارد بين المللی MHZ 2/2 و توان خروجی فرستنده 4/5 mw/cm2 است. قطر پروب دستگاه mm 26 است.
  توان خروجی بر روی بلندگو 2/2 وات است.  منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی


  #7 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 8. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  مفاهيم پايه
  پنتاكم *ابزاری بسيار ارزشمند برای ارزيابی بيماران براي تصحيح بيماری چشم است.

  فيزيولوژی
  در صورتی كه فرد تصاوير دور يا نزديک يا هر دو را تار ببيند و ليكن با استفاده از عينک يا لنز تماسی اين تصاوير واضح و روشن باشد ، اين فرد دارای عيب انكساری در چشم بوده و نياز به معاينه چشم دارد.
  تصویر


  طرز کار
  پنتاكم يک دستگاه تشخيصی است كه برای اندازه*گيری و معاينه سگمان قدامی چشم طراحی شده است. اين دستگاه تصاويری از قسمت قدامی چشم ثبت می*كند كه شامل قرنيه ، مردمک ، اتاق قدامی و لنز است. اين دستگاه كه بسيار پيشرفته است ، توپوگرافی قرنيه را اندازه*گيری كرده و قادر به تشخيص قوز قرنيه است. داده*های آن در عمل جراحی ليزيک استفاده می شود.


  تصویر
  کاربرد
  از اين دستگاه جهت ارزيابي شكل قرنيه ، آناليز وضعيت لنز (كريستالين لنز كدر شده) ، آناليز زاويه اتاق قدامی ، آناليز عمق اتاق قدامی ، آناليز حجم اتاق قدامی ، آناليز حرارت*های كورتيكال خلفی و قدامی ، آناليز محل كاتالكت*ها و ضخامت قرنيه استفاده می*شود.  منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی  #8 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 9. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  مفاهيم پايه
  آمــالـگــامــاتـور (Amalgamator) از دو كــلــمــــه Amalgam به معنی آلياژی از دو يا چند فلز كه جيوه يكی از آن*ها است و ator به معنی عامل تشكيل شده است و در كل به منظور تركيب مواد قالب گيری دندان استفاده مي*شود.

  فيزيولوژی
  زمانی كه بيمار درد دندان نداشته يا اتاق عصب آن پس از برداشت پوسيدگی به طور قطعی باز نشده باشد ، دندانپزشک به منظور دادن يک شانس برای حفظ حيات دندان و جلوگيری از كارهای پر رفت و آمد و بالطبع پر هزينه عصب كشی برای بيمار ، اقدام به ترميم و پر كردن مشروط دندان* می*كند.

  تصویر

  طرز کار
  آمالگام به صورت پودر است و جهت تبديل آن به خميـر ، مقـداری جيـوه بـا آن مخلـوط مـی*كننـد. در داخـل دسـتـگـاه مـخـزن*هـای مـجزايی برای ريختن آمالگام و جيوه وجود دارند. ابتدا آمالگام و جيوه را داخل مخزن*هايشان می*ريزند و با استفاده از اهرم يا كنترل كننده درصد تركيب آن*ها با هم را مشخص می*كنند. سپس اين مواد به مقدار تعيين شده وارد همـزن مـی*شـونـد و در نهـايـت مخلـوط حـاصـل به خـــروجـــی دسـتـگـــاه رفـتـــه و مـــورد اسـتـفــاده قــرار می*گيرند.

  موارد کاربرد
  آمـالگـامـاتور دستگاهی است كه جهت تركيب آمـالگـام بـه همـراه قـابليت انتخاب واحد يا درصد تــركـيــب جـيــوه و آمـالگـام بـه كـار مـی*رود. پـس از قراردادن كامپوزيت (مواد ترميمی همرنگ دندان) در دندانی كه قصد پركردن آن است ، بايد از لايت كيور جهت سفت كردن كامپوزيت استفاده كرد.

  انواع دستگاه آمالگاماتور
  1- دستگاه كپسولی
  دراين نوع دستگاه كپسول در محل استقرار گيره كپسول قرار داده می*شود. تنظيم ميزان پودر و جيوه امكان پذير نيست ، چون شركت سازنده مقدار واحد آمــالـگــام و جـيــوه را مشخـص كـرده و در كپسـول جاسازی شده و نياز به تنظيم خاصی ندارد.
  2- دستگاه پودری و كپسولی (دوكاره)
  *در ايـن نوع دستگاه ميزان پودر آمالگام متغيير است كه پيچ تنظيم آن در بغل دستگاه قرار گرفته است ولی مقدار جيوه هميشه ثابت است. هرچه پيچ تنظيم به طرف مثبت باشد ، پودر بيشتر و به طرف منفی ، پودر كمتر و در نتيجه ماده به دست آمده نرم*تر می*شود.

  نحوه نگهداری از دستگاه
  بـه دلـيـل لرزش دستگاه پودر آمالگام در مخزن فـشـرده مـی*شود و باعث عبور نكردن مقدار لازم پـودر در لـولـه تركيب آمالگاماتور می*شود كه كم شدن پودر ، تنظيم دستگاه را به هم می*زند.
  پس از هر بار استفاده از آمالگاماتور ، از برس مـخـصـوصـی كـه جـهـت تـمـيـز كـردن داخـل لوله و درپوش آن آمالگاماتور است ، استفاده كنيد.
  تا قبل از توقف كامل درپوش لوله آمالگاماتور ، آن را با دست نگه نداريد.
  از قرار دادن آمالگاماتور در معرض نور آفتاب اجتناب شود.
  هر هفته يكی دو مرتبه آمالگاماتور را چند بار سر و ته كرده و سپس درجای خود قرار دهيد.  منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی  #9 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

 10. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  مهربان


  امروزه فناوری اطلاعات در تمام زمينه ها رسوخ كرده و چهره بسياری از پديده ها را دگرگون ساخته است. در زمينه پزشكی نيز استفاده از اين فناوری به يک نياز تبديل شده است. نقش پيس ميكر ها در تنظيم ضربان قلب اين گونه است كه *در گذشته پيس ميكرها را فقط در موارد مرگبار و براي نجات جان بيماران تعبيه می*كردند ولی امروزه پيس ميكرها قادر هستند كه علاوه بر افزايش طول عمر ، كيفيت زندگی بيماران را نيز بهبود *بخشند. به كمک پيس ميكر غالب بيماران می*توانند به زندگی عادی خود بازگردند ، كار خود را از سر بگيرند ، از فرزندان و نوه*های خود مراقبت كنند و حتی به تفريحات و ورزش خود ادامه دهند. همان*طور كه می*دانيم وظيفه قلب تحويل اكسيژن و مواد غذائی به تمام ارگان*ها و بافت های بدن است كه اين كار توسط قلب و با پمپ كردن خون از ريه ها (محل برداشت اكسيژن) به تمام نواحی بدن (محل تحويل اكسيژن) صورت می*گيرد. سپس خون توسط قلب به ريه ها باز می*گردد و درنتيجه جريانی به صورت مدار شكل می گيرد كه ما را در طی شبانه روز و برای سال ها زنده نگه می *دارد.
  پيس ميكرها براساس مدت زمان استفاده به چندين دسته تقسيم می شوند كه به معرفی آن*ها می پردازيم.

  تصویر

  سيستم پيس ميكر موقت

  از اين پيس ميكر در مواقع اورژانسی يا به طور انتخابی (قبل از عمل جراحی قلب) و به طور كلی برای دوره های كوتاه مدت (حدود دو هفته) برای افرادی كه نياز به پيس ميكر دارند ، استفاده می*شود. اين نوع پيس ميكر از راه قفسه سينه و از راه وريدی نصب می*شود و كه دو نوع است:
  الـف) قفسه سينه: به*وسيله تروكار ، سيم پيس ميكر از راه ديواره قفسه سينه عبور كرده و روی ميوكارد يا داخل ميوكارد بطن راست قرار می*گيرد. عوارض اين روش ، صدمه به شريان كرونر ، خونريزی و تامپوناد قلبی است.
  ب) وريدی: شايع ترين روش استفاده از پيس ميكر موقت است كه از وريد ژوگولار ، سـاب كـلاوين ، براكيال يا فمورال كاتتر پيس ميكر را به طرف دهليز راست هدايت می*كنند و پس از عبور از دريچه تريكوسپيد در داخل بطن راست قرار می دهند. هدايت كاتتر به وسيله فلورسكوپی انجام می گيرد. بعد از انجام اين تكنيک ، علايم حياتی بيمار و نوار قلب به همراه محل عمل از نظر تورم ، خونريزی و درد بررسی شوند. عوارض آن شامل شكستن كاتتر به علت عدم آگاهی و جابجايی و خارج شدن آن است. همچنين عفـونـت محـل ورود كـاتتـر ، خـونـريـزی محل ورود كاتتر ، آريتمی ، پارگی ميوكارد و پنوموتوراكس است. پيس كردن موقت می*تواند از طريق داخل وريدی ، اپی كارديال يا پوستی انجام شود. تحريک اندوكارد دهليز يا بطن راست (يا هردو) با كمک الكترود پيس ميكر موقت كه از داخل يک وريد مركزی عبور داده می*شود ، انجام می*گيرد.
  برای پيس كردن اپی كارديال ، بايستی ليدهای پيس ميكر مستقيماً بر سطح يا داخل اپی كارد (زير ديد مستقيم) قرار داده شود. در پيس كردن از طريق پوست ، با استفاده از الكترودهای قرار گرفته بر سينه بيمار جريانات الكتريكی به قلب فرستاده می*شود.


  تصویر
  سيستم پيس ميكر دايمی
  زمانی كه بيمار دچار مشكلات غير قابل برگشت قلبی شود يا راه های هدايتی امواج الكتريكی بطن به طور كامل بلوكه شود ، نياز به پيس ميكر دايمی است. اين نوع پيس ميكر از راه قفسه سينه و از راه وريدی نصب می*شود.
  الف) از راه قفسه سينه: در اين روش قفسه سينه بيمار در فضای بين دنده ای پنجم باز شده و سپس الكترود را به اپی كارد بطن چپ بخيه می*زنند ، سپس ژنراتور پيس ميكر را در ناحيه شكمی كمری زير پوست قرار می*دهند.
  ب) از راه وريدی: در اين روش ژنراتور پيس ميكر در يک محفظه كوچک در بافت زير جلدی ، زير استخوان ترقوه راست يا چپ قرار می گيرد. اغلب پيس ميكر های دايمی از اين طريق قرار داده می شوند. عوارض آن شامل عفونت محل قرارگيری باطری و محل عمل ، عملكرد مختل باطری و قطع تماس الكترود در اثر پيدايش بافت فيبروزه است. پيس ميكر دائم معمولا تحت بی*حسی موضعی در بدن تعبيه می*شود. مدار پيس ميكر در جعبه ای از جنس تيتانيوم كه نسبت به هوا و مايعات نــفــــوذنـــاپـــذيـــر اســـت ، قـــرار داده شـــده اســـت. الكترودهای پيس**ميكر دائم به طريق جراحی يا از طـريق وريد در محل خود تعبيه می شوند و ژنراتور پيس ميكر در بافت زير جلد قدام قفسه سينه زير استخوان كلاويكل چپ يا راست تعبيه می*شود و سپس الكترودها به ضربان ساز متصل می شود. چپ دست يا راست دست بودن بيمار ، شغل و عادات بيمار مشخص می*كند كه ژنراتور سـمـت چـپ يـا راست كاشته شود و به منظور كاهش مزاحمت در فعاليت های روزانه بيمار ، سمتی انتخاب می*شود كه اهميت كمتری دارد. بـاتـری هـای لـيـتـيـمـی بـا طول عمری بين 8 الی 12سـال در پـيـس مـيـكـرهـای مـدرن بـه كار برده می*شود.

  تصویر
  تصویر


  پيس ميكر خارج جلدی (External Pacemaker)
  مــوارد كــاربــرد ايـن نـوع پـيـس مـيـكـر شـامـل آسـيستـول بطنـی يـا ايسـت قلبـی تـا آمـاده شـدن وسايل پيس دايم ، در موارد ممنوعيت گذاشتن پـيـس داخـلـي (دريـچـه تـريـكـوسـپيد مصنوعی ، ضعف سيستم ايمنی ، سپتی سمی و بيماری های خــونــريــزی دهـنــده) ، اخـتــلال در پـيــس دايــم ، پـيـشـگـيـری از آريـتـمـی و ايـسـت قـلبی در حين اقدامات تهاجمی (مثل كاتتريزاسيون قلبی) و مهار تاكی كاردی بطنی است.
  روش مطلوب قرار دادن الكترودها در سطح بـدن، وضـعيت قدامي خلفي است كه الكترود مـنـفـي در سـمـت چـپ قـفـسـه سـيـنـه بـيـن زايده گزيفوئيد و خط ميد كلاويكولار قرار می*گيرد و الكترود مثبت در پشت بيمار در زير استخوان كـتـف چـپ گـذاشـتـه مـی*شـود. در صـورتـی كه وضـعـيــت فـوق مـقـدور نـبـاشـد ، الـكـتـرودهـا در حالت قدامی قرار داده می*شود ، به طوری كه الكترود منفی روی خط ميانی زير بغل چپ در چـهــارمـيــن فضـای بيـن دنـده ای قـرار گـرفتـه و الـكـتـرود مـثـبـت در زيـر اسـتخوان ترقوه سمت راســت قـرار مـی*گـيـرد. ايـن وضـعـيـت بـه دلـيـل تحريک عضله پكتورال چندان مطلوب نيست. نـاحيـه زيـر الكتـرود بـايـد تميز و خشک بوده و مـوهـای بلنـد بـايـد كوتاه شود. حاشيه چسبنده الكترودها به ژل آغشته نمی*شود زيرا منجر به سوختگی پوست می شود. عوارض آن شامل انقباض عضلات ناحيه ، دردهای ناحيه و سوختگی است.

  تصویر


  تصویر
  Fixed Rate (asynchronous) Pacemaker
  اين نوع پيس ميكرها بدون توجه به ريت قلبی بيمار بر اساس يک Rate از پيش تنظيم شده (80 - 70 ضربان در دقيقه) تحريک الكتريكی را انجام می*دهند. سادگی مدار كه خطـر خـراب شـدن پيـس ميكـر را به حداقل می*رساند ، ويژگی خوبی برای اين نوع پيس*ميكرها است. اما اين پيس ميكرها ، ريتم قلبی بيمار را حس نمی*كنند ؛ در نتيجه احتمـال ايجـاد رقـابـت بيـن ريتـم قلبـی بيمار و ريتم پيس ميكر وجود دارد. اگر پيس ميكرضربان های خود را در روی موج T ضربان قلبی بيمار ايجاد كند ، نتيجه اش V.T يا V.F خواهد بود (پديدهِ R on T.) اين مدل پيس ميكر ها امروزه استفاده نمی*شوند.

  Demand (synchronous , noncompetitive) Pacemaker
  با دريافت و تقويت سيگنال ECG از بطن راست ، مشخص می*شود كه آيا پالسی برای تحريک بطن مورد نياز است يا خير. از طرف ديگر با حس كردن سيگنال R اين ضربان ساز سيگنالی نمی فرستد. نرخ اين پالس ها توسط پيس ميكر پايين تر از نرخ ذاتی توليد ايمپـالـس تـوسـط خـود قلب است. درصورتی كه بيش از زمان مشخص ، سيگنال R دريافت نشود ، پيس ميكر سيگنالی ايجاد می كند كه بطن را منقبض می كند و با دريافت هر سيگنال R از بطن راست ، پيس ميكر از ابتدا زمان گيری را شروع می كند. مدت زمانی كه پيس ميكر هيچ سيگنالی توليد نمی كند به زمان Refractory Period موسوم است. اين زمان ضرورت دارد ، زيرا بعد از موج R *، سيگنال های S *و T نيز خواهيم داشت كه اگر پالسی در اين زمان ها ايجاد شود ، باعث ديفيبريلاسيون قلبی می*شود. اين زمان با توجه به مسايل فيزيولوژيک در بطن حدود 250 الی 300 ميلی ثانيه و در دهليزها در حدود 150 الی 350 ثانيه است.
  يک پيس ميكر Demand فقط زمانی تخليه می*شود كه نرخ ضربان بيمار به كمتر از نرخ پيس ميكر ، افت كند. برای مثال ؛ اگر ژنراتور پيس ميكر Demand بر روی 70 ضربان در دقيقه تنظيم شده باشد ، فقط جريانات الكتريكی خود قلب را حس خواهد كرد و اگر تعداد ضربانات به كمتر از تنظيم پيس ميكر رسيد ، پيس ميكر شروع به ارسال جريانات الكتريكی خواهد كرد. پيس ميكرهای Demand دو نوع قابل برنامه ريزی و غير قابل برنامه ريزی هستند. در پيس ميكرهای غيرقابل برنامه ريزی Rate و output به هنگام ساخت تنظيم می*شود.

  پيس ميكر های تک حفره ای
  پيس ميكری است كه يک حفره قلب (دهليز يا بطن) را كه ليد پيس ميكر در آن تعبيه شده است ، پيس می *كند. پيس كردن دهليز با تعبيه ليد پيس ميكر در دهليز راست انجام می*گيرد. تحريک دهليز ، يک spike بر روی ECG توليد می*كند كه موج P به دنبالش می آيد. ممكن است پيس كردن دهليز زمانی *كه بيمار آسيب ديده باشد اما راه های هدايتی و بطن ها نرمال باشند. اين نوع پيس ميكر در صورت ايجاد يک بلوک ، بی تأثير خواهد بود. چرا كه نمی*تواند بطن ها را پيس كند. پيس كردن بطن با تعبيه الكترود پيس ميكر در بطن راست انجام می*شود. يک پيس ميكر تک حفره ای بطنی ، بطن ها را پيس مـی*كنـد ، امـا بيمـار نمی*تواند با ضربان طبيعی دهليز ، هماهنگ شود كه در نتيجه آن ناهماهنگی انقباض دهليز و بطن خواهد بود. به خاطر از دست رفتن هماهنگی دهليز و بطن ، پيس ميكرهای ديمند بطنی به ندرت در بيماری كه SAN سالم دارد استفاده می شـود. بـرعكـس ممكن است پيس ميكر ديمند بطني، براي بيمار دچار فيبريلاسيون دهليزي مزمن استفاده شود. پيس ميكر ديمند بطنی *نوع رايج پيس ميكر است. در اين پيس ميكر ، الكترود پيس ميكر در بطن راست تعبيه می*شود ، بطن حس می شود و پيس ميكر مهاری است. زمانی كه در حين وقفه های تنظيمی پيس ميكر ، دپولاريزاسيون بطنی خود قلب اتفاق بيفتد مهار خواهد شد و زمانی كه دپولاريزاسيون بطنی خود بخودی قلب اتفاق نيفتد پيس ميكر تحريک بطن را با تعداد ضربان از قبل تنظيم شده ، انجـام خـواهـد داد. بـه خـاطر اين*كه پيس ميكر نمـی*تـوانـد فعـاليت دهليز را حس و پيس كند ، موج در هر جايی از سيكل قلبی می*تواند ديده شود بدون اين*كه ارتباطی به كمپلكس داشته بــاشــد. دفـيـبــريــلاتــورهــای كـاشتنـی بـه وسيلـه پـنـجـمين حرف برای اداره تاكی ديس ريتم ها استفاده می*شوند. پيس ميكرهای دوحفره ای يا تـک حـفـره ای مـی*تـوانـنـد تعديل كننده ضربان بــاشـنــد. حــس*گــرهــای فـعــالـيـتـی و دو نـوع از شـايـع*تـريـن حسگرهای مورد استفاده هستند. هنگام پيس كردن دهليز ، ديدن موج در ممكن است مشكل باشد. (بيشتر پيس ميكرهای تک حفره ای به بطن راست وصل می*شوند.) ضربان های ثابت پيس و بی توجهی به سطح فعاليت فيزيكی بيمار ، از معايب اين نوع پيس ميكرها است.

  پيس ميكرهای دو حفره ای
  پـيــس مـيـكـری كـه دهليـز و بطـن را پيـس می*كند ، دارای سيستم دو ليدی است كه يكی در دهــلــيــــز راســــت و ديــگــــری در بــطـــن راســـت كار گذاشته می*شود.
  ايــن نــوع پيـس ميكـرهـا ، دو حفـره ای نـاميـده می*شوند. مثالی برای پيس ميكرهای دو حفره*ای است كه دهليز و بطن راست را به دنبال هم (ابتدا دهـلـيـز و سـپس بطن را) تحريک می*كند. شبيه فيزيولوژی نرمال بطنی كه سبب می*شود كمک دهليزها نسبت به پر شدن بطن ها برقرار بماند.
  پيس ميكر دو حفره ای نشان می دهد كه دهليز و بطن هر دو پيس می شوند.
  هر دو حفره حس می*شوند و پيس ميكر هر دو پاسخ تحريک و مهار را به كار می*برد. وقتی كه دپـولاريـزاسـيـون دهليزی در يک فاصله زمانی مـعـيـن كـه مـشـخـص شـده اسـت انـجـام نـگـيرد ، ژنـراتـور دهـلـيـزی ، دهـليز را تحريک می*كند و دپــولاريــزاسـيــون بــا يــک نـرخ تـنـظـيـمی انجام می شود.


  تصویر

  تصویر


  منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

  #10 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۰۱

صفحه 1 از 5 123 ... آخرینآخرین

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری science.ir