جلسات مشترک جهت نهایی نمودن منابع آزمون های دانشنامه تخصصی و ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 95 برگزار شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، در جلسه مشترک هیات هفت نفره منتخب وزیر با دبیران هیات های ممتحنه دانشنامه تخصصی جهت نهایی نمودن منابع آزمون های دانشنامه تخصصی و ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 95 در محل دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،در این جلسه ضمن بررسی اعتراضات واصله در خصوص نتایج*آزمون دانشنامه / گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سالجاری، منابع آزمون های دانشنامه تخصصی و ورودی دستیاری دندانپزشکی در سال 95 نهایی شد.
[url]http://isna.ir/fa/news/94081106342/منابع-آزمون-های-دانشنامه-تخصصی-و-دستیاری[/url]