پراكندگي دستياران شاغل به تحصيل در دانشگاه*هاي علوم پزشكي؛

رشته بيماري*هاي داخلي بيشترين و پزشكي هسته*اي كمترين دانشجوي متخصص را داراست


از بين 25 رشته تخصصي پزشكي مصوب در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، رشته بيماري*هاي داخلي بيشترين دانشجو و رشته پزشكي هسته*اي كمترين دانشجو را دارد.
به گزارش پايگاه خبري و اطلاع*رساني وب*دا كل دستياران پزشكي شاغل به تحصيل در كشور شش هزار و 302 نفر هستند كه 855 نفر از اين تعداد در تخصص بيماري*هاي داخلي و 17 نفر درتخصص پزشكي هسته*اي مشغول به تحصيل هستند.
بنابراين گزارش در گروه آقايان، بيشترين تعداد مرد شاغل به تحصيل در رشته بيماري*هاي داخلي با 448 نفر و سپس اطفال با 395 نفر و كمترين ميزان مربوط به رشته پزشكي هسته*اي با 12 نفر و سپس طب كار با 23 نفر دانشجو مي*باشد.
اين گزارش حاكيست در گروه خانم*ها نيز بيشترين تعداد زن شاغل به تحصيل در رشته زنان و زايمان با 679 نفر و سپس بيماري*هاي داخلي با 407 نفر و كمترين ميزان در رشته پزشكي هسته*اي با 5 نفر و سپس طب ورزشي با 8 نفر دانشجو است.

لینک خبر: [url]http://behdasht.gov.ir/index.aspx?sitei[/url] ... view=16497
10:05 - دوشنبه 1 شهريور 1389 / شماره : 16497 /