نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: اطلاعیه شماره يك سی و هشتمین دوره آزمون دستیاری /سایت سنجش پ

 1. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  اطلاعیه شماره يك سی و هشتمین دوره آزمون دستیاری /سایت سنجش پ


  اطلاعیه شماره يك سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی

  به حول و قوه الهي سي وهشتمين دورة آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي پزشكي باليني سال 1389 با توجه به جدول زمانبندي زير و با رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقررات كه متعاقباً اعلام مي گردد به صورت متمركز در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجري برگزاري اين آزمون برگزار خواهد شد. متقاضيان شركت در آزمون فوق الذكر مي بايست با مراجعه در مهلت مقرر به سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir جهت ثبت نام از طريق اينترنت اقدام نمايند.

  از آنجا كه كليه مراحل ثبت نام، دريافت كليد، كارنامه، ارسال اعتراضات، انتخاب رشته – محل و ... از طريق اينترنت به عمل مي آيد ازكليه افراد متقاضي خواسته مي شود كه از زمان شروع به ثبت نام جهت كسب آخرين اطلاعات حداقل هفته اي يكبار از سايت http://sanjeshp.ir كه سايت ارتباطي اين آزمون است بازديد فرمايند .

  شايان ذكر است در اجراي قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو مصوب مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي تكميلي و تخصصي مراتب اصلاح در سهميه هاي پذيرش مورد اجرا در سي*وهشتمين دورة آزمون پذيرش دستيار تخصصي را به شرح زير اعلام مي دارد :

  1 – قانون ايجاد تسهيلات ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و اصلاحات بعدي شامل ايثارگران، جانبازان ، خانواده مفقودالاثرها و شهداء به قوت خود باقي است و 20% ظرفيت پذيرش در هر رشته – محل به افراد واجد شرايط سهميه مذكور در صورت كسب حداقل 80% حدنصاب پذيرش در رشته – محل مذكور تعلق خواهد يافت.

  2 – 100% ظرفيت پذيرش در رشته زنان و زايمان به متقاضيان خانم واجد شرايط پذيرش تعلق خواهد گرفت .

  3 – 10% ظرفيت پذيرش دررشته هاي تخصصي به داوطلبين بومي واجد شرايط مناطق محروم در رشته-هاي مورد نياز وزارت بهداشت در اين مناطق بصورت مازاد تعلق خواهد گرفت.

  شرايط استفاده از اين سهميه، ليست مناطق محروم و رشته هاي مورد نياز تعهدات مربوطه متعاقباً در اطلاعيه هاي بعدي به اطلاع خواهد رسيد.

  4 – حداكثر 5/2% ظرفيت پذيرش در رشته هاي مورد نياز با تائيد وزارت بهداشت بصورت مازاد به نيروهاي مسلح واجد شرايط استفاده از مزاياي بورسيه كه حداقل 80% حدنصاب پذيرش در رشته محل انتخاب را كسب نموده اند اختصاص مي يابد.

  5 – مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص سهميه براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است.

  6 – كليه قوانين و مقررات سهميه بندي براي تحصيلات تكميلي به جز موارد مصرح در اين قانون از جمله قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي مصوب سال 1372 از اين دوره لغو و بلااثر گرديده است .

  شرايط* لازم* جهت شركت در آزمون:

  الف - تأييد صلاحيت* عمومي* طبق* ضوابط* شوراي* عالي* انقلاب* فرهنگي*.

  ب - داشتن* مدرك* يا گواهينامه* فارغ*التحصيلي* در رشته* دكتراي* پزشكي* عمومي* .

  ج - داشتن* كارت* پايان* خدمت* نظام* وظيفه* يا معافي* براي* آقايان*

  تبصره*: كلمه* معافي* به* مفهوم* معافيت* دايم* مي*باشد و داوطلبان* داراي* معافيت* موقت* پزشكي* و يا كفالت* با مسئوليت* خود مي*توانند در آزمون* پذيرش* دستيار شركت* نمايند. بديهي* است* در صورت* فرا خوانده* شدن* به* انجام* خدمت* نظام* وظيفه*، اين* وزارتخانه* هيچگونه* تعهدي* براي* ترخيص* آنان* بعهده* نخواهد داشت* و طبق* مقررات* با اينگونه* افراد برخورد خواهد شد.

  د - اتمام* خدمات* قانوني* (خدمت* نظام* وظيفه* عمومي*، خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، پيام* آوران*بهداشت*) يا معافيت از آن تا تاريخ31/6/1390 باستثناء تبصره هاي ذيل.

  تبصره* 1 : كليه مشمولين آئين نامه "تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان" مجازند فقط يك نوبت (و حداكثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصيل) در آزمون ورودي پذيرش دستيار تخصصي شركت نمايند.

  تبصره 2: مشمولين كميسيون موضوع مواد 2و 3 آئين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

  تبصره* 3 : 1% رتبه* اول*، 1% رتبه* دوم* (صدك* 98 تا 99) و 1% رتبه* سوم* (صدك* 97 تا 98) دانشگاههاي* علوم* پزشكي* مي*توانند قبل* از انجام* خدمات* قانوني* با رعايت* مقررات* مربوطه* در آزمون* پذيرش* دستيار شركت* نمايند.

  تبصره4: پزشكان* عمومي* متأهل، به استناد قانون تسهيل ازدواج جوانان با رعايت موارد ذيل مجاز به* شركت* در آزمون* مذكور مي*باشند. (فارغ*التحصيلان* رشته* پزشكي* كه* در حال* خدمت* نظام* وظيفه* عمومي* مي*باشند صرفاً در صورت* موافقت* ستاد كل* نيروهاي* مسلح* مشمول* اين* تبصره* شناخته* مي*گردند.)

  الف: * دانشجويان* پزشكي* عمومي* متاهل* (اعم* از خانم* و آقا) كه* حداقل* تا تاريخ* 29/12/1389 مشغول* به* تحصيل* بوده* و حداكثر تا پايان* 31/6/1390 فارغ*التحصيل* مي*گردند و نيز كليه فارغ التحصيلان پزشكي عمومي متأهل از تاريخ 20/10/1388 لغايت 20/10/1389، قبل از شروع به خدمت نظام وظيفه و نيز خدمات لايحه طرح نيروي انساني.

  ب: كليه مشمولين اين قانون (اعم از دانشجو و يا فارغ التحصيل) صرفاً مجاز به يكبار شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي با استفاده از مقررات فوق الذكر مي باشند.

  ج: ترخيص* مشمولان* خدمت* نظام* وظيفه* مندرج* در اين تبصره بر عهده* وزارت* بهداشت*، درمان* و آموزش* پزشكي* نمي*باشد.

  تبصره5: بانوان* متأهل* مشمول* قانون* خدمت* پزشكان* و پيراپزشكان* كه* قبل* از 1/9/1380فارغ*التحصيل* شده*اند بدون* نياز به* ارائه* نامه* عدم* نياز از دانشگاه* علوم* پزشكي* محل* سكونت* بعنوان* مازاد بر نياز وزارت* بهداشت*، درمان* و آموزش* پزشكي* از انجام* خدمات* موضوع* قانون پزشكان و پيراپزشكان معاف* شناخته* مي*شوند.

  هـ- عدم* اشتغال* به* تحصيل* داوطلب* در يكي* از رشته*هاي* تخصصي* پزشكي*، Ph.D، كارشناسي* ارشد پزشكي* ورزشي* و همچنين* نداشتن* مدرك* تخصصي* پزشكي باليني

  و - نداشتن* نقص* عضو مؤثر حرفه*اي* برحسب* رشته.

  ز - در اين* دوره* محدوديت* سني* وجود ندارد.

  ح - در اين* دوره* شركت* در آزمون* بصورت* آزمايشي* مجاز نمي*باشد.

  جدول زمانبندي آزمون بشرح زير است :


  1 ثبت*نام و ارسال مدارك
  15/8/89 لغايت 20/9/89

  2 توزيع كارت
  25و26و27/11/89

  3 تاريخ آزمون
  28/11/89


  نحوه برگزاري آزمون

  آزمون پذيرش دستيار تخصصي شامل يك آزمون كتبي چهارجوابي با 200 سؤال مي باشد كه از اين 200 سؤال، 2 سؤال از منابع اخلاق پزشكي خواهد بود.

  بر اساس تصميمات اتخاذشده ، تغييرات پيشنهادي در ارتباط با موضوع تحول در نظام پذيرش دستيار براي اين دوره از آزمون دستياري اعمال نخواهد شد .

  سؤالات با توجه به منابع اعلام شده جهت اين دورة از آزمون طرح خواهد شد.

  موارد مندرج در اين اطلاعيه به تصويب كميسيون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 27/7/1389 رسيده است.


  http://sanjeshp.ir/dastyari38/Pages/announces1.html

  #1 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۱۳

 2. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  Site Admin1


  در انجمن دستیاری میتوانید مستقیما و بدون هیچ واسطه ای!!! مطالب مربوط به سی و هشتمین آزمون دستیاری، را از سایت سنجش بخوانید!


  (در صفحه نخست انجمن، در قسمت اخبار، بر روی "اخبار سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی" کلیک نمایید. مانند شکل زیر:)
  پیوست:
  sanjesh.JPG


  صفحه ای مطابق صفحه زیر میبینید! که خودبخود به روز میشود و نیازی به مراجعه مستقیم به سایت سنجش نمیباشد!!  #2 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۱۳

 3. parsmedic آواتار ها
  آرشیو پارس مدیک
  Administrator
  شه‍ریور ۱۳۹۴
  0

  Site Admin1


  rezasss نوشته است:
  سلام ضمن آرزوی موفقیت برای دوستان..بچه*ها با توجه به اطلأعیه*ی جدید سنجش..به نظرتون نمره پره و معدل امسال موثر خواهد بود؟


  این لینک را ببینید: http://science.ir/38-f23/89-30-1389-t548.html

  وي اضافه کرد: منابع و شيوه آزمون در اين دوره تغييري نسبت به گذشته ندارد و تعداد سوالات و نحوه آزمون همچون گذشته خواهد بود.

  ضيايي تاکيد کرد: تغييراتي که مقرر شده است در قالب طرح تحول در نظام پذيرش دستيار اعمال شود در دوره سي و هشتم اعمال نمي شود و در دوره بعدي مقدمات آن فراهم مي شود.

  #3 ارسال شده در تاريخ ۲۳-آذر-۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۱۳

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

طراحی شده توسط تیم نرم افزاری science.ir