در حال حاضر حقوق دستياران مجرد 350 هزار تومان و متاهلين450 هزار تومان است. وي افزود: براساس مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، كمك هزينه تحصيلي دستياران براساس ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت، افزايش مي*يابد.


ایسنا: مدير امور فرهنگي و رفاهي دستياران وزارت بهداشت از افزايش 10 درصدي كمك هزينه تحصيلي دانشجويان دستياري در سال جاري خبر داد.

دكتر عليرضا صديقي گفت:* در حال حاضر حقوق دستياران مجرد 350 هزار تومان و متاهلين450 هزار تومان است. وي افزود: براساس مصوبه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، كمك هزينه تحصيلي دستياران براساس ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت، افزايش مي*يابد.

وي با تاكيد بر اينكه افزايش حقوق*ها براساس آغاز سال مالي به دستياران پرداخت مي*شود، خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه شوراي آموزش پزشكي، دانشگاه*ها مي*توانند تا سقف 200 هزار تومان به هر دستيار بابت انجام كار اضافه، شيفت اضافه، حق اشعه و ... پرداخت كنند كه البته اين پرداخت نياز به مصوبه هيات امناي دانشگاه دارد.

لینک خبر http://asriran.com/fa/news/117443