يك عضو كميسيون بهداشت و درمان به ايسنا خبر داد:


گروه تحقيق آزمون دستياري در حال آناليز موضوع است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلسيك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفت: گروه تحقيق در مورد اعتراضات مطروحه درباره آزمون دستياري پزشكي همچنان در حال تحقيق و آناليز اين موضوع است.

شاهرخ رامين در گفت*وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين*كه در جلسه روز گذشته كميسيون متبوعش، موضوع اعتراض داوطلبان آزمون دستياري پزشكي مطرح شد، ا فزود: در مواردي كه مي*بايست تصميم*گيري شود، كميسيون تصميم*گيري كرد و بنا شد گروه تحقيق به محض اين كه نتايج آماري را به دست آورد، آن را اعلام كند.

به گفته وي، قرار شد از هرگونه ابراز نظرشخصي پرهيز كرد و صرفا بر داده*هاي آماري و كامپيوتري اكتفا كنيم .

وي با بيان اين*كه در اين جلسه به جمع*بندي سياست*ها در خصوص آزمون دستياري پرداختيم، جمع*بندي آماري را منوط به داده*هاي آماري دانست.

[url]http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?I[/url] ... 186&Lang=P