سوالات ارتقای پوست شهید بهشتی ۸۸1 - بدون جواب
اثر درمانی اصلیIsotretinoin در آکنه مربوط به کدامیک از موارد زیر می باشد؟


الف
کاهش اندازه و فعالیت غدد سباسه


ب
کاهش فلور باکتریال


ج
خاصیت ضد التهابی


د
اثرات desquamating2 -
کدامیک از آنتی هیستامین های زیر در بیماران مبتلا به بیماری قلبی و کبدی کنتراندیکه است.


الف
Loratadine


ب
Astemizole


ج
Cetirizine


د
Terfenadine3 -
بیمار زنی است 50 ساله که با patch های متعدد و آتروفیک زرد مایل به نارنجی بزرگ در تنه و پروکسیمال اندامها از 3 سال قبل مراجعه کرده است. آسیب شناسی از ضایعات پوستی آتروفی خفیف اپیدرم همراه یک واکنش interface و انفیلتراسیون Band like لنفوسیتیک در درم پاپیلری همراه free Red cell گزارش شده است. کدامیک از درمانهای زیر جهت بیمار مناسب تر است


الف
استروئید موضعی


ب
NBUVB


ج
نیتروژن موستارد موضعی


د
Electron Beam Radiation4 -
کدامیک از آنتی هیستامین های زیر در دوران حاملگی توصیه می شود؟


الف
ترفنادین


ب
لوراتادین


ج
کلرفنیرامین


د
هیدروکسی زین5 -
کدامیک از موارد زیر در اریتم مولتی فرم مینور غلط است ؟


الف
نور سبب تشدید ضایعات می شود


ب
اروزیون و تاول در مخاطها دیده می شود


ج
فنومن کوبنر نادر است


د
اغلب دستها درگیر می شوند6 -
بیمار زنی 35 ساله است که با توموری زخمی در ناحیه حفرۀ بینی که منجر به تخریب بینی شده مراجعه کرده است. شروع بیماری از 5 ماه قبل بوده است. آزمایشات روتین بیمار نکته ای ندارد. بیوپسی از ضایعه ارتشاح منتشر سلول های آناپلاستیک همراه نکروز وسیع دور عروق و تهاجم به دیواره عروق به همراه سودواپیتلیوماتوز هیپرپلازی گزارش شده است. در مطالعه ایمونوهیستوشیمی CD2+-CD56+ و Tcell Gene rearrangement منشأ NKcell را نشان می دهد. پیش آگهی بیمار را چگونه ارزیابی می کنید؟


الف
پاسخ درمانی مناسب با شیمی درمانی agressive


ب
علیرغم شیمی درمانی agressive پیش آگهی وخیم است


ج
بیمار مقاوم به شیمی درمانی است و پاسخ مناسب به رادیوتراپی می دهد.


د
مجموعه شیمی درمانی و رادیوتراپی survival طولانی ایجاد می کند.7 -
کدامیک از داروهای زیر در اریتم مولتی فرم عود کننده استفاده نمی شود؟


الف
تالیدومید


ب
سیکلوفسفاماید


ج
آسیکلویر


د
آزاتیوپرین8 -
مردی 20 ساله با تومورهای متعدد زیر جلدی دردناک مراجعه کرده است شروع بیماری از یک سال قبل است. در آسیب شناسی از ضایعه، توموری Lobulatedمملو از سلولهای چربی بالغ به همراه پرولیفراسیون عروقی وترومبوز فیبرینی مشاهده می شود. جهت تسکین درد بیمار تازمانی که جراحی انجام گردد کدامیک از راههای زیر مناسب تراست ؟


الف
NSAIDS


ب
Colchicine


ج
Atenolol


د
Phentolamine Pulse therapy9 -
کدامیک از موارد زیر از عوارض جانبی تزریق داخل ضایعه تریامسینولون نمی باشد؟


الف
هیپرپیگمانتاسیون


ب
نکروز پوست


ج
تلانژکتازی


د
آتروفی کلاژن10 -
کدامیک از داروهای زیر نفروتوکسیسیتی (Nephrotoxicity) سیکلوسپورین را بدون تغییر در سطح خونی آن افزایش می دهد ؟


الف
بروفن


ب
ریفامپیسین


ج
هیدانتوئین


د
اریترومایسین11 -
بیمار مردی 50 ساله و دیابتیک است که از 2 سال قبل تحت درمان با انسولین قرار دارد از 3 ماه قبل ندولهای زیر جلدی دردناک در اندام تحتانی و شکم پیدا کرده است . هیستولوژی جایگزینی الیاف کلاژن درم را توسط سلولهای درشت چربی نشان می دهد در بررسی های پاراکلینیک تمام پاتولوژیها ی پانکراس غیر از دیابت قندی رد شده است کدامیک از تشخیصهای زیر محتملتراست ؟


الف
Infective Panniculitis


ب
Facticial Panniculitis


ج
Fat hypertrophy متعاقب درمان با انسولین


د
Sclerosing Panniculitis12 -
مصرف همزمان کدامیک از داروهای زیر با آزا تیوپرین لازم است دوز آزاتیوپرین به دوز معمول آن کاهش یابد؟


الف
اریترومایسین


ب
آسپیرین


ج
سایمتیدین


د
آلوپورینول13 -
Flagellate Pigmentation بعلت کدامیک از داروهای زیر ایجاد می شود؟


الف
سیتوزین آرا بینوزاید


ب
بلئومایسین


ج
کلرآمبوسیل


د
بوسولفان14 -
بیمار زنی 30 ساله است که از 3 ماه قبل ضایعات تاولی در ناحیۀ صورت و گردن و فوقانی تنه پیدا کرده است و بطور پراکنده در نواحی دیگر پوست نیز قابل مشاهده است. بهبود بعضی ضایعات همراه با پیدایش milia است. ضایعاتی در مخاط دهان نیز دارد. بیوپسی و DIF از ضایعات انجام شده که نشانگر تاولهای زیر اپیدرمی حاوی نوتروفیل و Nuclear Dust است و فیبرین در نوک پاپی های درم قابل رؤیت است در ایمونوفلوئورسانس رسوب خطی IgG و IgA در Basement membrane مشاهده می شود. استفاده از کدامیک از داروهای زیر در کنترل بیماری موثر است؟


الف
Colchicine


ب
Cyclosporine


ج
Dapson


د
Cyclophosphamide15 -
مصرف کدامیک از داروهای زیر در بیماران با اختلال کلیوی مجاز می باشد؟


الف
Doxycycline


ب
Chlortetracycline


ج
Oxytetracycline


د
Minocycline16 -
کدامیک از داروهای زیر در درمان فنومن رینود موثر نمی باشد ؟


الف
Prostacyclin


ب
Diltiazem


ج
Losartan


د
Ketanserin17 -
بیمار زنی 35 ساله است که با پلاکهای فرورفته (Depressed) در ناحیه ران و باسن از یکسال قبل مراجعه کرده است .در آسیب شناسی یک پانیکولیت سپتال و لبولار همراه لیپواتروفی بدون هیالینیزاسیون چربی وکلاژن گزارش شده است . کدامیک از درمانهای زیر برای بیمارارجح است؟


الف
هیدروکسی کلروکین


ب
کولشی سین


ج
استروئید سیستمیک


د
سیکلوسپورین18 -
در بیمار مبتلا به پسوریازیس که تحت درمان با Low-dose متوترکسات می باشد مقدار مناسب اسید فولیک جهت جلوگیری از افزایش Homocysteine کدامیک از موارد زیر می باشد؟


الف
1-5mg/day


ب
5mg/week


ج
10-20mg/day


د
50mg/week19 -
بیمار زنی 45 ساله است که از 6 ماه قبل ضایعات اریتماتو و رتیکولار در ناحیه مرکزی قفسه سینه و فوقانی پشت پیدا کرده است. ضایعات بدون علامت است ولی گاهی متعاقب تابش آفتاب خارش پیدا می کند. در آسیب شناسی اپیدرم نرمال و انفیلتراسیون دور عروق و ضمائم با سلولهای تک هسته ای در درم فوقانی به همراه آسیب بافت الاستیک و جدا شدن الیاف کلاژن مشهود است .کدامیک از داروهای زیر درمورد این بیمار مناسب تر است ؟


الف
استروئید موضعی


ب
سیکلوسپورین


ج
داپسون


د
آنتی مالاریا20 -
کدام یک از موارد زیر از عوارض Mycophenolate Mofetil نمی باشد؟


الف
آنمی


ب
هپاتیت


ج
لکوپنی


د
اختلالات گوارشی21 -
تداخل دارویی گریزوفولوین با کدامیک از داروهای زیر می باشد؟


الف
آسپرین


ب
سایمتیدین


ج
فنوباربیتال


د
اریترومایسین22 -
کدام یک از موارد زیر در مورد کرم 5-Fluorouracil در درمان کراتوز آفتابی غلط است؟


الف
همراه کردن آن با استروئید فلورینه باعث کاهش اثر 5-Fu می گردد.


ب
ضایعات سر و صورت سریعتر از ضایعات اندام ها به درمان پاسخ می دهند.


ج
همراه کردن آن با استروئید فلورینه شدت پاسخ التهابی را کاهش می دهد.


د
همراه کردن آن با ایزوترتینوئین خوراکی در موارد منتشر مؤثر می باشد.23 -
بیمار زنی 40 ساله است که ندولهای زیرجلدی دردناک در اندام تحتانی در اطراف مفاصل بزرگ دارد. شروع ضایعات را 2 ماه قبل از مراجعه ذکر می کند. بعضی از ندولها زخمی شده اند. در معاینه علاوه بر ضایعات پوستی، یک الیگو آرتریت نیز دارد. درآسیب شناسی پوست focal fat necrosis در لوبولها همراه با نکروز انعقادی سلولهای چربی و درجاتی از کلسیفیکاسیون مشاهده می شود. در بیوپسی از ضایعات قدیمی تر انفیلترای گرانولوماتو همراه با cells Langhans Giant مشاهده می شود.

کدام یک از تشخیصهای زیر محتمل تر است؟


الف
Lupus Panniculitis


ب
Enzymatic Panniculitis


ج
Alpha -1 Anti trypsin Panniculitis


د
Weber Christian24 -
کدام یک از جملات زیر در مورد توبرکولیدهای TB صحیح نمی باشد؟


الف
ایمنی اکثر مبتلایان متوسط یا بالاست.


ب
حال عمومی مبتلایان خوب است.


ج
معمولاً به داروهای ضد TB پاسخ خوبی نمی دهند.


د
باسیل در بیوپسی پوستی یافت نمی شود.25 -
کمبود روی در کدام یک از سرطانهای زیر متعاقب شیمی درمانی شایعتر است؟


الف
پستان


ب
پروستات


ج
لوسمی در اطفال


د
سارکوم استخوان26 -
خانمی جوان با زخمی در ناحیه قوزک پا مراجعه نموده است. در معاینه در اطراف ضایعه نمای عروقی رتیکولار مشاهده می شود و زخم به صورت اقماری گسترش یافته است و اسکار سفید و تلانژکتازی در نواحی بهبود مشاهده می گردد. در پاتولوژی دیواره عروق ضخیم و هیالینیزه شده و در داخل لومن عروق سطحی درم، رسوب فیبرین ، خروج گلبولهای قرمز و انفیلترای لنفوسیتیک در اطراف عروق مشاهده می گردد. کدام یک از تشخیص های زیر مطرح می باشد؟


الف
بیماری دگوس


ب
زخم ناشی از سیکل سل آنمی


ج
آتروفی بلانش


د
زخم ناشی از انسداد شریانی27 -
در افراد جوان درمان انتخابی برای E.N.L Erythema nodosum leprosum چیست؟


الف
استروئید خوراکی


ب
تالیدومید


ج
داپسون


د
استروئید تزریقی28 -
در مورد پروگنوز بیماری HIV بعد از Sero Conversion موارد زیر آنرا بدتر می کند بجز:


الف
سن 24-16 سالگی


ب
Symptomatic باشد


ج
کاهش CD4 Tcell


د
Viral load زیاد
29 -
شایعترین علامت واکنش تیپ II جذام کدام است؟


الف
اوئیت


ب
آرتریت


ج
اریتمانودوزوم


د
ارکیت30 -
کدام یک از رژیمهای درمانی زیر جهت بیماران مبتلا به جذام توبرکولوئیدTT توصیه می شود؟


الف
درمان دو داروئی به مدت 2 سال


ب
درمان دو داروئی به مدت 6 ماه


ج
درمان 3 داروئی به مدت 6 ماه


د
درمان 3 داروئی به مدت 2 سال31 -
در هیستوپاتولوژی کدامیک از انواع ملانوم مناطقی از اپیدرم نسبتاً نرمال در لابلای نواحی درگیر دیده می شود؟


الف
Nodular


ب
superficial


ج
Lentigo Maligna


د
Acral lentiginous32 -
خانمی 40 ساله بعلت ضایعات اروزیو و کراسته درگونه ها و پل بینی مراجعه کرده است. ضایعات از سه ماه پیش شروع شده اند. در بیوپسی پوست آکانتولیزوتاول سطحی گزارش شده است. بیمار ANA مثبت دارد. درمان اولیه کدام است؟


الف
IvIg


ب
Pulse تراپی استروئید


ج
استروئید موضعی


د
آزاتیوپرین33 -
در مورد Pyoderma Facial کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟


الف
سابقه قبلی آکنه وجود دارد


ب
در حاملگی ممکن است ظاهر شود


ج
کومدون شایع نیست


د
مصرف دوز بالای ویتامین B از عوامل بروز ناگهانی آن است34 -
ساب کورنئال پاسچولار درماتوزیسSubcorneal Pustular Dermatosis به کدامیک از داروهای زیر پاسخ خوبی نشان نمی دهد؟


الف
استروئید


ب
داپسون


ج
کلشی سین


د
رتینوئیدها35 -
کدامیک از علائم بیماری پوتز جگرز ممکن است پس از بلوغ از بین برود؟


الف
ماکولهای لب و پوست


ب
آنمی


ج
پولیپ


د
خون ریزی رکتال36 -
در مورد نوتروفیلیک اکراین هیدرآدنیتNeutrophilic eccrine hidradenitis گزینه صحیح را انتخاب کنید؟


الف
تب و نوتروپنی از علایم نادر آن است


ب
ضایعات آن بدون درد است


ج
ضایعات فقط در بزرگسالان دیده می شود


د
اکثر موارد بدنبال مصرف توام چند داروی کموتراپیوتیک ایجاد می شود37 -
لیکن نیتیدوس Lichen nitidus با کدامیک از موارد زیر همراهی ندارد؟


الف
تریزومی 21


ب
مگاکولون مادرزادی


ج
بیماری کرون


د
اپیدرمولیز بولوزا38 -
کدامیک از موارد زیر با هیدرآدنیت سوپراتیوا گزارش نشده است؟


الف
Acne Conglubata


ب
Granulomatous lymphedematous acne


ج
Folliculitis Decalvans


د
Dissceting Folliculitis39 -
مهمترین عامل تعیین کننده روش درمان در Dysplastic naevus syndrome) ( کدام یک از موارد زیر می باشد؟


الف
سابقه فامیلی ملانوم


ب
تعداد خالها در صورت


ج
سن بروز خالها


د
جنس مذ کر40 -
کدام یک از گزینه های زیر در بروز lnduced pemphigus نقش ندارد؟


الف
رژیم غذایی


ب
رادیوتراپی


ج
داروها


د
کوکساکی ویروسها41 -
در مورد پاتوژنز پمفیگوس ولگاریس بهترین گزینه کدام است؟


الف
فعالیت plasminogen activator با شدت پمفیگوس متناسب است.


ب
Auto reacitve Th1,Th2 اختصاصی برای دسموگلین III وجود دارد.


ج
حضور کمپلمان برای ایجاد آکانتولیز ضروری است.


د
آنتی بادی بر علیه lg G1 پاتوژنیک است.42 -
ویتیلیگوی یکطرفه صورت همراه با دژنرسانس یکطرفه شبکیه، سفیدی مو و ناشنوایی در کدام یک از بیماریهای زیر دیده می شود؟


الف
Piebaldism


ب
Waardenburg Syndrome


ج
Alezzandrini's Syndrome


د
Vogt-Koyanagi Syndrome43 -
در مورد PUVA Lentigines بهترین پاسخ را انتخاب کنید.


الف
تعداد آنها محدود است.


ب
با خاتمة درمان از بین می روند.


ج
در پاتولوژی آن (Atypia) در ملانوسیت ها ممکن است دیده شود.


د
ضایعات آن عمدتاً بزرگ و نامنظم با نمای Stellate است.44 -
در لیکن پلان کدامیک ازموارد زیر سبب تخریب مامبران بازال و مهاجرت CD8+ T Cell ها به اپیدرم می شود؟


الف
Metaloproteinase


ب
I CAM1


ج
V CAM1


د
Gama - Interferon45 -
در مورد Blue naevus بهترین توصیه درمانی کدام است؟


الف
جراحی ضایعه


ب
کرایوتراپی


ج
لیزر CO2


د
درمان نیاز ندارد.46 -
در مورد درمان هیپرهیدوز (hyperhidrosis) با بوتولینیوم توکسین پاسخ صحیح را انتخاب کنید؟


الف
تزریق باید در فواصل cm 3 انجام شود.


ب
بروز ضعف در عضله تنار و هیپوتنار یک مشکل جدی است.


ج
محل مناسب تزریق قسمت فوقانی درم است.


د
موارد مقاوم به این درمان شایع است.47 -
در درمان بچه مبتلا به سرخک در نواحی با مرگ و میر زیاد کدام یک از داروهای زیر را باید تجویز کرد؟


الف
Vit A 200000 واحد در 2 دوز


ب
Vit A 200000 واحد در 1 دوز


ج
Passive Ig در 10 روز اول


د
Passive Ig در 15 روز اول48 -
در تشخیص سیفلیس کدام روش آزمایشگاهی مطمئن تر است؟


الف
VDRL


ب
PCR


ج
RNA amplification


د
FTA- ABS test49 -
جوان 30 ساله ای با شکایت ضایعاتی مشابه زگیل تناسلی که بارها مورد کرایوتراپی قرار گرفته است به شما مراجعه کرده است. در شرح حال، تأکید دارد که هرگز تماس جنسی مشکوک نداشته است. در معاینه متوجه پاپولهای گرد 2 میلی متری و با سطح صاف به رنگ پوست در سرتاسر حاشیه لبة کورونال حشفة آلت بیمار می شوید. 3 ضایعه مشابه نیز روی شفت آلت وجود دارد. کدام گزینه در مورد این بیمار غلط است؟


الف
پاتولوژی ضایعات آنژیوفیبروما می باشد.


ب
بدلیل وجود ضایعات شفت آلت بیمار مبتلا به زگیل تناسلی مقاوم به درمان است.


ج
کرایوتراپی و لیزردرمانی می توانند مفید باشند.


د
اقدام درمانی خاصی لازم نیست.50 -
آقای 55 ساله به علت زردی پوست و خارش زیاد به ویژه در نواحی آکرال جهت مشاوره، ویزیت شد. در معاینه زردی پوست و مخاط ها نمایان است. در ارزیابی های انجام شده، انسدادکامل مجاری صفراوی مشهود است. کدامیک از درمانهای زیر در کاهش خارش بیمار موثر نیست؟


الف
کلستیرامین


ب
فتوتراپی


ج
نالوکسان


د
پلاسمافرزیس51 -
خانم 35 ساله به علت ضایعات پاپولار قرمز و وزیکولار خارش دار با نمایی رتیکولر در ناحیه تنه و گردن مراجعه کرده است. در برخی نواحی هیپرپیگمانتاسیون رتیکولر نیز مشهود است. تغییرات بافت شناسی ضایعه غیراختصاصی بوده و در برخی نواحی الگوی لیکنوئید را نشان می دهد. ایمونوفلورسانس ضایعه نیز منفی است. کدامیک از موارد زیر در درمان این بیمار موثر نیست؟


الف
مینوسیکلین


ب
داپسون


ج
اریترومایسین


د
آنتی هیستامین52 -
قدرت تحریک کنندگی(Irritation) کدامیک از مواد زیر بیشتر است؟


الف
الکل ها


ب
ترکیبات آلیفاتیک


ج
ترکیبات آروماتیک


د
کتون ها53 -
مردی 20 ساله به علت نواحی پیگمانتاسیون رتیکولر پوستی در ناحیه گردن و تنه به همراه آتروفی و تلانژکتازی به درمانگاه مراجعه کرده است. در معاینه ناخن های بیمار کاملاً دیستروفیک می باشد. در معاینه مخاط دهان بیمار نیز نواحی لکوپلاکی دیده می شود. در آزمایش های به عمل آمده کاهش همه رده های سلول های خونی وجود دارد. احتمال همراهی با کدام یک از ضایعات زیر در بیمار کمتر است؟


الف
لنفوم هوچکین


ب
هیپرتانسیون پورتال


ج
دمیلینیزاسیون اعصاب محیطی


د
پلاک های زودرس دندانی54 -
احتمال بروز درماتیت آتوپیک در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟


الف
فرزند اول خانواده با وزن تولد 3500 گرم و مادر آتوپیک


ب
فرزند دوم خانواده با وزن تولد 2500گرم و مادر آتوپیک


ج
فرزند اول خانواده با وزن تولد 3500 گرم و پدر آتوپیک


د
فرزند دوم خانواده با وزن تولد 2500 گرم و پدر آتوپیک55 -
در درمان سوختگی با فسفر کدام یک از موارد زیر توصیه نمی شود؟


الف
پانسمان خشک


ب
محلول سولفات مس


ج
پایش دقیق از نظر عوارض متابولیک


د
عدم مجاورت زخم با هوا56 -
احتمال بروز درماتیت تحریکی تماسی (Irritant Contact Dermatitis) در کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟


الف
شستشوی مداوم دست با آب سرد در فصل زمستان در یک خانم 60 ساله


ب
شستشوی مداوم دست با آب گرم در فصل زمستان در یک خانم 32 ساله


ج
شستشوی مداوم دست با آب سرد در فصل تابستان در یک مرد 30 ساله


د
شستشوی مداوم دست با آب گرم در فصل تابستان در یک مرد 60 ساله57 -
بروز کدام یک از تومورهای زیر در کودکان مبتلا به نوروفیبروماتوز I همراه با افزایش قابل توجه خطر لوکمی میلوئید مزمن می باشد؟


الف
Spitz Nevus


ب
Juvenile Xanthogranuloma


ج
Angiofibroma


د
Dermatofibroma-5۸ -
َAnchoring fibril در ساختار غشای پایه اپیدرمی عمدتاً از کدام یک از مواد زیر تشکیل شده است؟


الف
کلاژن چهار


ب
کلاژن هفت


ج
لامی نین پنج


د
لامی نین یک59 -
در ارزیابی ایمونوهیستو شیمیایی (IHC) یک تومور پوستی CAM 5.2 و CK-20 مثبت و CK-7 منفی گزارش شده است. کدام یک از تشخیص های زیر در مورد این تومور محتمل تر است؟


الف
اسکواموس سل کارسینوم


ب
بیماری پاژت خارج پستانی


ج
مرکل سل کارسینوم


د
متاستاتیک نورواندوکرین کارسینوم60 -
در کدامیک از حالات زیر پسوریازیس در سنین پائین تر شروع می شود؟


الف
پدر مبتلا به پسوریازیس باشد


ب
در فرم اسپورادیک


ج
مادر بیمار مبتلا به پسوریازیس باشد


د
جنس مذکر61 -
کدامیک از ترکیبات زیر معمولاً در لایه استراتوم کورنئوم اپیدرم یافت نمی شود؟


الف
فسفولیپید


ب
کلسترول سولفات


ج
سرامید


د
لیپیدهای خنثی62 -
مکانیسم اثر داروی Imiquimod در درمان التهاب های ویروسی کدام یک از موارد زیر است؟


الف
آگونیست (Toll-like receptor-7) TLR-7


ب
آنتاگونیست (Toll-like receptor-7) TLR-7


ج
آگونیست (Scavenger receptor) SR


د
آنتاگونیست (Scavenger receptor)SR63 -
کدامیک از مدیاتورهای زیر در ماست سل ها ساخته نمی شود؟


الف
لکوترین C4


ب
پروستاگلاندین D2


ج
ترومبوکسان A2


د
لکوترین B464 -
واکنش آلرژیک به کدام یک از آلرژن های گیاهی زیر می تواند همراه با استوماتیت، پروکتیت و حتی آسیب کلیوی باشد؟


الف
Primula Obconica


ب
Toxicodendron


ج
Compositae


د
Alstroemeriaceae65 -
احتمال بروز کدام یک از بدخیمی های زیر متعاقب یک episode منفرد آسیب مکانیکی به پوست سالم، بیشتر است؟


الف
اسکواموس سل کارسینوم


ب
بازال سل کارسینوم


ج
ملانوم


د
بیماری باون66 -
فراوانی کدام یک از الگوهای واکنش دارویی (Drug Eruption) در افراد آتوپیک بیش از افراد غیرمبتلا می باشد؟


الف
Fixed Drug Eruption


ب
Anaphylactic reaction


ج
Morbilliform rash


د
Hypersensitivity syndrome67 -
مصرف کدام یک از داروهای زیر باعث کاهش شدت واکنش های آلرژیک پوستی نمی شود؟


الف
لوراتادین


ب
PUVA


ج
سیکلوسپورین


د
پردنیزولون خوراکی بادوز 20mg/d68 -
احتمال بروز واکنش درماتیت تماسی آلرژیک در کدام یک از نقاط بدن کمتر است؟


الف
اسکالپ


ب
آنوژنیتال


ج
پلک


د
گردن69 -
ضریب اصطکاک دینامیک پوست در کدام یک از موارد زیر کمتر است؟


الف
پیشانی مرد 50 ساله آتوپیک


ب
شکم زن 50 ساله غیرآتوپیک


ج
پیشانی زن 30 ساله غیرآتوپیک


د
شکم مرد 30 ساله آتوپیک70 -
کدام یک از گزینه های زیر در مورد بیماری Chronic Actinic Dermatitis غلط است؟


الف
احتمال ریزش مو و ابرو وجود دارد.


ب
بروز خانوادگی شایع است.


ج
ترانسفورماسیون بدخیم لنفوماتوز در موارد پایدار دیده می شود.


د
ارتشاح سلول لنفوسیت CD8+ T در این بیماری غالب است.71 -
کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای بیماری لیکن استریاتوس (Lichen Striatus) می باشد؟


الف
خارش شدید


ب
بروز دوطرفه


ج
ضایعات لیکنوئید نافدار ارغوانی رنگ


د
شروع سریع و ناگهانی72 -
استفاده از وازودیلاتورهای سیستمیک نظیر نیفدیپین در درمان کدامیک از بیماری های زیر موثر نیست؟


الف
پرنیوز


ب
فنومن رینود


ج
Frost bite


د
Acrocyanosis73 -
کودکی 8 ماهه با سابقه درماتیت تماسی ناحیه دیاپر به درمانگاه آورده شده است. درماتیت بیمار رو به بهبود بوده است. در معاینه ندول های قرمز ارغوانی یک شکل به موازات چین های پوستی به اندازه 1 سانتی متر دیده می شود. بیمار فوق تحت درمان پماد تریامسینولون موضعی جهت درماتیت ناحیه دیاپر بوده است. کدام گزینه در مورد این بیمار غلط است؟


الف
احتمال بهبود خودبخودی ضایعه در صورت ادامه مصرف تریامسینولون وجود ندارد


ب
استفاده کمتر از پوشک های انسدادی (occlusive pants) در درمان موثر است


ج
قطع مصرف استروئیدهای موضعی یکی از اصول مهم درمان است


د
بهبود ضایعات می تواند همراه با بروز اسکارهای آتروفیک باشد.74 -
Port-wine stain در کدامیک از بیماران زیر پاسخ بهتر و سریعتری به درمان با Pulse dye laser نشان می دهد؟


الف
ضایعه بازو در مرد 32 ساله


ب
ضایعه ناحیه تمپورال در پسر 10 ساله


ج
ضایعه ناحیه انگشتان دست در دختر 10 ساله


د
ضایعه بینی در زن 24 ساله75 -
کدامیک از موارد زیر از علل شایع اریترودرمی پایدار در افراد مسن نمی باشد؟


الف
داروها


ب
درماتیت آتوپیک


ج
درماتوفیتوز


د
بثورات پره لنفوماتوز76 -
کدامیک از مدیاتورهای زیر باعث بروز خارش می شود؟


الف
برادی کینین


ب
کالیکرئین


ج
اینترلوکین 1


د
اینترلوکین 877 -
نوزاد دختر ده روزه به علت ضایعات یک طرفه پوستی در ناحیه تنه و اندام ها به شکل نواحی اریتم همراه با پوسته های واکسی به درمانگاه آورده شده است. نواحی چین آگزیلاری و کشاله ران نیز درگیر است. مرز ضایعات در خط وسط بدن کاملاً مشخص است. در بیوپسی ضایعات آکانتوز و نواحی پاراکراتوز اپیدرمی به همراه اگزوسیتوز نوتروفیلی مشهود است. بزرگی درم پاپیلر به همراه هیستوسیت های کف آلود(foamy) نیز مشاهده شد. در ارزیابی های دیگر به عمل آمده نقایص استخوانی بازو و ران نیز وجود دارد. احتمال همراهی با کدامیک از ضایعات زیر در این نوزاد کمتر است؟


الف
دفورمیتی دست


ب
نقایص مادرزادی قلبی


ج
لکوپلاکی مخاط دهان


د
هیپوپلازی یک طرفه اعصاب کرانیال78 -
در کدامیک از گزینه های زیر بهبود زخم به صورت ثانویه (Secondary intention) همراه بانتایج ظاهری بهتری می باشد؟


الف
زخم ساق پا حاصل از سوختگی درجه سوم در مرد 22 ساله


ب
زخم اکسیزیون تومور صورت در مرد 65 ساله


ج
زخم سوختگی درجه سوم بازو در زن 40 ساله


د
زخم اکسیزیون تومور صورت در زن 30 ساله79 -
بروز ضایعات ندولر متعدد در محل نووس کومدونیکوس (Comedo Nevus) معمولاً به علت کدامیک از موارد زیر است؟


الف
Trichilemmal cyst


ب
Basal cell carcinoma


ج
squamous cell carcinoma


د
pilomatricoma80 -
پاسخ تأخیری در پاچ تست (patch test) نسبت به کدامیک از موارد زیر دیده می شود؟


الف
کبالت


ب
کورتیکواستروئیدها


ج
طلا


د
اپوکسی رزین81 -
بروز واکنش حساسیت به نور با وجود پوشش لباس یا وجود شیشه پنجره در کدامیک از موارد زیر دیده نمی شود؟


الف
Solar urticaria


ب
Actinic prurigo


ج
Polymorphic light eruption


د
Normal sunburn82 -
شیرخواری چهل روزه به علت حملات متعدد تغییر رنگ پوست بدن به درمانگاه آورده شده است. در طی این موارد، در زمانی که کودک به پهلو خوابیده است، نیمه تحتانی به رنگ قرمز تیره درآمده و نیمه فوقانی حالتی رنگ پریده می گیرد. هر نوبت از این دفعات در حدود 10 دقیقه به طول می انجامد. این حالت از هفته اول تولد شروع شده است و تاکنون ادامه داشته است. کدام یک از موارد زیر در مورد این شیرخوار توصیه می شود؟


الف
ارزیابی از نظر وجود آنومالی های قلبی ـ عروقی


ب
ارزیابی از نظر نارس بودن مراکز هیپوتالاموسی کنترل کننده تون عروق محیطی


ج
ارزیابی از نظر وجود آنومالی های کلیوی


د
این حالت اهمیت پاتولوژیکی مشخصی ندارد.83 -
عدم بروز سایر نشانه های اسکلرودرمی تا چه مدت پس از شروع فنومن رینود در یک بیمار، احتمال وجود بیماری اسکلرودرمی را بسیار کم می کند؟


الف
شش ماه


ب
دوازده ماه


ج
هجده ماه


د
بیست و چهار ماه84 -
در کدام یک از موارد زیر پویکیلودرمای بارزی مشاهده نمی شود؟


الف
Kindler's Syndrome


ب
Rothmund-Thomson Syndrome


ج
Bloom's Syndrome


د
Dyskeratosis Congenita85 -
تشدید خارش ناشی از بیماری کبدی در کدام مورد زیر دیده نمی شود؟


الف
شب هنگام


ب
مصرف آنتاگونیستهای اوپیوئید


ج
پوشیدن لباس تنگ


د
درگیری مناطق آکرال86 -
Necrolytic Acral Erythema خصوصیت ویژه کدام یک از هپاتیت های ویروسی می باشد؟


الف
هپاتیت C


ب
هپاتیت D


ج
هپاتیت A


د
هپاتیت B87 -
بیمار پسر 13 ساله است که بدلیل کیستهای اپیدرموئید متعدد در قفسه سینه مراجعه نموده است. در معاینه علاوه بر ضایعات کیستیک، توده های متعددی با قوام سفت لمس می شود که در آسیب شناسی پیلوماتریکوما تأیید می گردد. هچنین سابقه ضایعه ای در گردن پدر بیمار وجود داشته که در آسیب شناسی فیبروم بوده است. با توجه به تشخیص بررسی کدام یک از ارگانهای زیر در اولویت قرار دارد؟


الف
کلیه


ب
ریه


ج
کولون


د
مثانه88 -
بیمار خانم 40 ساله ای است که بدلیل بیماری Graves تحت درمان با داروهای آنتی تیروئید می باشد. در معاینه اگزوفتالموس داشته، انگشتان دست در ناحیه PIP و متاکارپ سفت بوده و ندولهای صورتی رنگی که در سطحشان فولیکولهای مو واضح می باشند، در قسمت قدامی ساق پاها مشاهده می شود. در مورد این بیماری کدام یک صدق نمی کند؟


الف
گرم بودن مفاصل درگیر دست در معاینه


ب
هیپرتریکوز در سطح ضایعات ساق پا


ج
عدم وجود درد در مفاصل درگیر دست


د
هیپرهیدروز ضایعات ساق89 -
پیگمانتاسیون ناشی از نارسایی آدرنال در کدام یک از مناطق زیر پایدار می ماند؟


الف
ناخن


ب
مو


ج
کف دست


د
اسکارها90 -
بیمار مرد 22 ساله ای است که ضایعاتی پاپولر، کوچک و قرمزرنگ در ناحیه سینه پیدا کرده است. در برادر وی نیز ضایعات مشابهی وجود دارد. در پاتولوژی کیست هایی در درم میانی دیده می شود که حاوی موهای کرکی و قطعات کراتین می باشند و با اپیتلیوم اسکواموس پوشیده شده است. کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
Trichofolliculoma


ب
Cystic Trichoepithelioma


ج
Trichoblastoma


د
Eruptive Vellus Hair Cyst91 -
بازال سل کارسینوما (BCC) با کدام یک از موارد زیر کمتر همراهی دارد؟


الف
خال های متعدد


ب
کک و مک


ج
الاستوز آفتابی


د
سابقه آکنه ولگاریس92 -
در فردی که دچار مارگزیدگی شده است، اولین اقدام درمانی کدام است؟


الف
بانداژ سفت و بی حرکت کردن عضو توسط Splint


ب
آنتی بیوتیک پروفیلاکسی


ج
داروی ضد سم


د
واکسن ضد کزاز93 -
بیمار مردی 55 ساله است که با ضایعات تومورال متعدد در ناحیه پوست سر مراجعه کرده است. تومورها در اندازه های cm 2-1 به رنگ صورتی با قوام سفت و سطح صاف هستند. بیمار سابقه رادیوتراپی برای درمان کچلی سر را داشته است. در پاتولوژی ضایعه لبوله بوده و حدودی مدور نشان می دهند. سلولهای تومور دو تیپ هستند. سلولهای کوچک در حاشیه و سلولهای بزرگ تر در مرکز که هسته های وزیکولر دارند. توده های سلولی نزدیک هم قرار گرفته و نمایی شبیه موزائیک نشان می دهند. کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
Tricholemmoma


ب
Tricholemmal Cyst


ج
Steatocystoma


د
Cylindroma94 -
کدام یک از تغییرات زیر در پسوریازیس ناخن دیده نمی شود؟


الف
افزایش سرعت رشد ناخن


ب
ناخنک Pterygium


ج
Dotted red lunulae


د
Splinter hemorrhage95 -
کاهش کدام یک از سایتوکاینهای زیر در اثر استرس سرعت ترمیم زخم را کاهش می دهد؟


الف
اینترلوکین 1B


ب
TNFα


ج
PG I2


د
PG F296 -
بیمار دختری 7 ساله است که از یکسال قبل ضایعه پوستی در انگشت دوم دست پیدا کرده است. در معاینه پوست انگشت قرمز، پوسته دار و همراه با پوستولهایی در سطح آن می باشد که پس از برداشته شدن پوسته ها و پوستولها سطح زیرین آن قرمز براق و بسیار دردناک می باشد. صفحه ناخن کاملاً از بین رفته است. در رادیوگرافی بند انتهایی انگشت دچار استئولیز شده است. در پاتولوژی پوستول بزرگی در اپیدرم دیده می شود که مملو از نوتروفیل است و در اطراف آن پوستولهای اسفنجی شکل تشکیل شده است.

کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
Herpetic Whitlow


ب
Acrodermatitis Continua


ج
Contact Dermatitis


د
Tinea Manum97 -
کدام یک از موارد زیر همراهی کمتری با پسوریازیس دارد؟


الف
بیماری کرون


ب
درماتیت آتوپیک


ج
سندروم SAPHO


د
ویتیلیگو98 -
بیمار مردی 50 ساله است که از 6 ماه قبل دچار ضایعات هیپرپیگمانته پاپولر، ندولر، اگزمائی و خارش دار در ناحیه باسن و ران شده است که با خارش تشدید می شوند. تست Mazzoti با تجویز 50 میلی گرم دی اتیل کاربامازین) (DEC مثبت بود. بیوپسی از ندول واکنش گرانولوماتوز را نشان داد.

محتمل ترین تشخیص کدام است؟


الف
ندولار پروریگو


ب
لپروماتوز لپروزی


ج
گال


د
انکوسرکوزیس99 -
بیمار مردی 30 ساله است با خشکی پوست که از دوران شیرخوارگی شروع شده است. در معاینه سطوح اکستانسور بازوها و ساق پا پوسته های سفیدرنگ ظریف با لبه های برجسته به طرف بالا مشاهده می شود. خطوط کف دست و پا افزایش یافته است. کراتوز پیلار در سطوح اکستانسور ران ها دیده می شود. سطوح فلکسور گرفتار نیستند. در پاتولوژی پوست هیپرکراتوز خفیف اپیدرم و کاهش لایه گرانولر دیده می شود. درم نرمال است. در میکروسکوپ الکترونی گرانولهای کراتوهیالن کم و قطعه قطعه شده اند، در حالی که فیلامان های کراتین طبیعی هستند.

کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
درماتیت آتوپیک


ب
بیماری Refsum


ج
اگزمای Craquele


د
ایکتیوز ولگاریس100 -
در ارزیابی بیمار مبتلا به Delusional Parasitosis ثانویه به بیماریهای دیگر کدام یک از موارد زیر منطقی به نظر نمی رسد؟


الف
سؤال در مورد مصرف کوکائین


ب
ارزیابی عملکرد آدرنال


ج
بررسی از نظر ابتلا به شیزوفرنی


د
بررسی از نظر حوادث عروق مغزی (CVA)101 -
بیمار خانم 40 ساله ای است که بدلیل ریزش موی شدید و پایدار از 5 سال قبل مراجعه نموده است که سیر Fluctuating داشته است. در سابقه موی خیلی بلند را در کودکی ذکر می کند. معاینه بیمار عقب رفتگی bitemporal شدید را نشان می دهد ولی فرق مرکزی پهن نشده است. در بیوپسی اسکالپ فولیکولهای مو مینیاتوری نشده اند.

با توجه به تشخیص کدام یک صدق نمی کند؟


الف
بیماری ایدئوپاتیک است.


ب
در اکثر موارد سابقه آلوپسی آندروژنتیک در خانواده وجود دارد.


ج
بدلیل کوتاه شدن آناژن ایجاد می گردد.


د
بیماری خود بخود محدود شونده می باشد.102 -
در کدامیک از بیماریهای زیر اختلال شفت مو که منجر به شکنندگی می گردد یافته بارز است؟


الف
Trichothiodystrophy


ب
Uncombable hair syndrome


ج
Loose anagen hair syndrome


د
Woolly hair103 -
شایعترین سرطان پوست در سیاه پوستان کدام است ؟


الف
BCC کارسینوم سلول بازال


ب
SCC کارسینوم سلول سنگفرشی


ج
ملانوما


د
لنفوم T سل پوست104 -
در کدامیک از موارد زیر اغلب کوتاهی شدید قد ، وجود دارد؟


الف
درماتیت آتوپیک


ب
سندرم ترنر


ج
سندرم Cockayne


د
گزرودرما پیگمانتوزوم105 -
LSA وولو با کدام بدخیمی زیر کمترین همراهی را دارد ؟


الف
Squamous cell carcinoma


ب
Verrucous carcinoma


ج
Basal cell carcinoma


د
Melanoma106 -
بیماری پیتریازیس روزه در سیاه پوستان آفریقائی، کدامیک از مشخصات زیر را ندارد؟


الف
الگوی ( معکوس ) شایع است


ب
ممکن است درگیری کف دست و پا داشته باشد.


ج
احتمال عود از نژادهای دیگر بیشتر است .


د
هیپرپیگمانتاسیون متعاقب بهبود ضایعات دیده نمی شود .107 -
مرد 67 سالۀ سیگاری که بدلیل مشکلات کلیوی در بخش داخلی بستری است، بدلیل مشاهده پچ های سفید رنگ در مخاط دهان جهت مشاورۀ پوست ارجاع شده است. کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی ضایعه بیمار قرار نمی گیرد؟


الف
نارسایی مزمن کلیه


ب
کاندیدیازیس


ج
کراتوز سیگاری


د
نارسایی قلبی108 -
نوزادی را بدلیل پوسته های چرب زرد رنگ در ناحیه اسکالپ برای مشاوره نزد شما آورده اند. در معاینه متوجه آنومالی گوش خارجی می شوید. توصیه به بررسی کدامیک از ارگانهای داخلی توسط سونوگرافی منطقی به نظر می رسد؟


الف
کلیه


ب
کبد


ج
مثانه


د
طحال109 -
کدامیک از عوارض زیر بدنبال سوراخ کردن نرمۀ گوش نادرتر است؟


الف
عفونت مختصر


ب
درماتیت تماسی


ج
تشکیل کلوئید


د
پری کندریت110 -
در مورد اریتراسمای اینگوئینال کدام مورد غلط است؟


الف
در مردان شایعتر از خانم هاست


ب
امکان همراهی با کاندیدیاز وجود دارد


ج
امکان عود بدنبال درمان اندک است


د
اریترومایسین موضعی موثر است111 -
دختری 14 ساله با بزرگ شدن ناگهانی هر دو پستان مراجعه نموده است. در معاینه، پوست پستان ها ملتهب، ادماتو و تندر (حساس) بوده و چند اولسر روی آن نمایان است کدام گزینه غلط است؟


الف
این بیمار مبتلا به ژیگانتوماستی است


ب
این وضعیت می تواند فامیلیال باشد


ج
گاه فیناستراید می تواند عامل این اختلال باشد


د
ماموپلاستی در درمان می تواند کمک کننده باشد112 -
شایعترین محل لنفانژیوم دهانی کجاست؟


الف
مخاط بوکال


ب
کف دهان


ج
زبان


د
کام نرم113 -
برای درمان دارویی پوروکراتوز mibelli ژنیتال کدامیک از موارد زیر توصیه می شود؟


الف
کرم Imiquimod


ب
پماد 5- فلوئورواوراسیل (5-FU)


ج
پماد Daivonex


د
کرم فلوسینولون114 -
در راش پلی مورفیک حاملگی(PUPPP) ، انتظار می رود کدامیک از هورمونهای زیر سطح سرمی پائینی داشته باشند؟


الف
HCG (گونادوتروپین کوریونیک انسانی)


ب
استرادیول


ج
کورتیزول


د
پاراتورمون115 -
خانم 37 ساله ای با شکایت بزرگ شدن ، زخمی شدن و ترشح خونی از نوک پستان راست از حدود 4 ماه قبل مراجعه کرده است. مشکل بیمار قبل از قاعدگی تشدید می گردد. در معاینه یک ندول کوچک اروزیو در نیپل سمت راست مشاهده می کنید. با شک به اگزما یا بیماری پاژۀ پستان از ضایعه بیوپسی بعمل می آورید که هر دو مورد رد می شود. کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
سارکوئیدوز پستان


ب
پانیکولیت لوپوسی


ج
آدنوماتوز اروزیو نیپل


د
فیستول مجرای شیری116 -
اولین فولیکولهای مو در دوران جنینی در کدامیک از مناطق زیر ایجاد می گردند؟


الف
اسکالپ


ب
ابرو


ج
قفسه سینه


د
اندام117 -
بیماری که دچار پارونیشیا ، ضخیم شدن ناخن و تغییر رنگ آن به همراه کلابینگ و توده دردناک در فالانکس دیستال ناخن شده است. درآسیب شناسی جزء غضروفی را نشان می دهد. کدامیک از اقدامات زیر کمکی به تشخیص نمی کند؟


الف
رادیوگرافی جهت رویت شکستگی پاتولوژیک


ب
معاینه سایر انگشتان


ج
MRI جهت رویت جزء کیستیک


د
رادیوگرافی جهت رویت کلسیفیکاسیون نقطه ای118 -
بیمار خانم 50 ساله ای است که بدلیل زخمی در ناحیه صورت از 6 ماه قبل مراجعه نموده است در سابقه CVA اخیر را قبل از ایجاد زخم ذکر می کند که بدنبال آن دچار پارستزی و زخم بینی شده است که تا ناحیه گونه کشیده شده است. زخم در لمس تندرنس و اندوراسیون ندارد و بیوپسی واکنش التهابی غیراختصاصی را نشان می دهد. با توجه به تشخیص کدامیک صدق نمی کند:


الف
درمان با داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای می تواند موثر باشد


ب
تشخیص افتراقی با درماتیت artefacta دارد


ج
ممکن است دچار خارش شود


د
نوک بینی به طور کاراکتریستیک درگیر است119 -
خانمی 45 ساله با هماتوم دردناک خودبخودی در دو انگشت دست مراجعه نموده است. سابقه هماتوم مشابهی را در سه سال قبل ذکر می کند. سابقه هیج نوع ضربه به انگشتان دست را ذکر نمی کند. در بررسی آسیب شناسی رسوب مادۀ خاصی یا التهاب دور عروق مشاهده نشد. کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
آمیلوئیدوز سیستمیک


ب
لکوسیتوکلاستیک واسکولایتیس


ج
سندرم آشن باخ


د
سندرم آشر120 -
در مورد راش مرحله دوم سفیلیس کدام غلط است؟


الف
بدون خارش است


ب
دردناک است.


ج
مسی رنگ است


د
قرینه است121 -
مرد جوانی با یک ندول قرمز قهوه ای در صورت مراجعه نموده است که سوراخهای فولیکولار روی ندول بسیار مشخص هستند. سطح ندول تلانژکتاتیک است خارش و سوزش و درد ندارد. در پاتولوژی انفیلتراسیون التهابی مخلوط مشاهده می گردد که توسط یک باند کلاژن نرمال از اپیدرم و ضمائم پیلوسباسه جدا شده است. هسته های تخریب شده نوتروفیل ها نزدیک دیواره کاپیلر مشاهده می گردد. در اطراف عروق و دیوارۀ عروق هموراژی و نکروز فیبرینوئید وجود دارد. کدامیک از موارد زیر مطرح می باشد؟


الف
بیماری جسنر


ب
لنفوسیتوما کوتیس


ج
فولیکولار موسینوزیس


د
گرانولوم فاشیال122 -
کدام یک از بیماری های زیر جزء فاکتورهای مساعد کننده ابتلا به Carbuncle نمی باشد؟


الف
دیابت


ب
سوء تغذیه


ج
نارسائی کلیه


د
نارسائی قلبی123 -
پیدایش مولوسکوم کونتاژیوزوم در بیماران مبتلا به ایدز درکدام ناحیه کمتر شایع است؟


الف
ژنیتال


ب
صورت


ج
اسکالپ


د
اندام فوقانی124 -
مردی 40 ساله سفید پوست با یک ضایعه در پوست صورت مراجعه کرده است در سابقه شروع بیماری را از پاپولهای کوچک صورتی ذکر می کند که بعد از مدتی به هم پیوسته و تشکیل یک پلاک آنولار برجسته که در لمس سفت می باشد را داده است. مرکز ضایعه کمی آتروفیک است و کمرنگ شده است. در گزارش پاتولوژی واکنش التهابی سلولهای هیستیوسیت و ژانت سل گزارش شده است که فیبرهای الاستیک را احاطه کرده اند و در وسط ضایعه بافت الاستین وجود ندارد. اپیدرم سالم است.

کدام یک از موارد زیر محتمل تر است؟


الف
Miescher,s Granuloma


ب
Granuloma Annulare


ج
Actinic Granuloma


د
Elastosis perforance serpiginosa125 -
کدام یک از عوامل زیر فرد را مستعد به اگزما هرپتیکوم نمی کند؟


الف
بیماری Darrier


ب
بیماری Sezary


ج
Topical Tacrolimus


د
استروئید موضعی محدود126 -
در کدام یک از سندرمهای زیر همراه با کهیر و تب ، رسوب آمیلوئید گزارش نشده است؟


الف
Muckle Wells


ب
ّFamilial Mediterranean fever


ج
Hyper IgD


د
(TRAPS) TNF - receptor associated periodic127 -
کودکی با زخمهای عود کننده پوستی مراجعه نموده است. در معاینه پوست شکننده و به آسانی دچار پورپورا می شود. پوست ساق پا Pitting واسکاردارد . صورت بیمار هیپرتلوریسم و بینی زین اسبی دارد. دندانهای کودک تخریب شده است در معاینه شکم اسپلنومگالی دارد. در معاینه اندامها هیپراکستانسیبیلیتی لیگامانها مشاهده می شود . سابقه عفونتهای مکرر ریوی دارد. در آزمایشهای بیمار ایمنوپپتیداوریای بیش از 5mmol/24h گزارش شده است.

کدام یک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟


الف
سندرم مارفان


ب
سندرم اهلر دانلس


ج
کمبود پرولیداز


د
پورفیری اریتروپوئیتیک128 -
مرد جوان 25 ساله با ضایعات پاپولار، در اطراف بینی، پشت گوشها، پوست سر، زیربغل و ناحیه وسط سینه مراجعه نموده است. پاپولها اریتماتو، Scaly و پورپوریک می باشند و بعضی از ضایعات زخمی است. در ناخنها، چین پروکسیمال تخریب شده، پارونیشیا ، ناخنک، انیکولیز و تخریب صفحه بعضی از ناخنها وجود دارد. در گزارش پاتولوژی در ناحیه درم فوقانی ارتشاح سلولهای درشت با هسته لوبوله و سیتوپلاسم هموژن صورتی که بعضی از آنها هسته لوبیایی شکل دارند گزارش شده است. در اپیدرم این سلولها به صورت منفرد یا میکروآبسه تجمع پیدا کرده اند. در ایمونو هیستوشیمی پروتئین S100 و CD1a مثبت گزارش شده است.

کدامیک از تشخیص های زیر مطرح می باشد؟


الف
میکوزیس فونگوئیدس


ب
اراپتیو هیستیوسیتوز ژنرالیزه


ج
مولتی سنتریک رتیکولو هیستیوسیتوزیس


د
لانگرهانس سل هیستیوسیتوزیس129 -
بیماری با تورم لب و ادم ناحیه حلق مراجعه کرده است. علائم دیگر پوستی ندارد. اولین قدم تشخیصی اندازه گیری کدام یک از تست های زیر می باشد؟


الف
C2


ب
C4


ج
CH50


د
C1 esterase inhibitor (مهار کننده C1 استراز)130 -
خانمی با پاپولها و پلاکهای زرد رنگ براق و شفاف در صورت بخصوص در اطراف اوربیت مراجعه نموده است. سابقه مصرف طولانی مدت هیدروکینون را داشته است. در پاتولوژی در ناحیه درم پاپیلری توده هایی مشاهده می شود که با باندهای کلاژن احاطه شده است. این توده ها به رنگ ائوزینوفیلیک می باشد. در داخل توده ها عروق خونی، و هسته فیبروبلاستها مشاهده می شود. در درم الاستوز وجود دارد . کدام تشخیص محتمل تر است؟


الف
گزانتلاسما


ب
لیپوئید پروتئینوزیس


ج
کلوئید میلیوم


د
آمیلوئیدوز اولیه سیستمیک131 -
کدامیک از تغییرات ناخن پسوریازیس بعلت گرفتاری بستر ناخن (Hyponichium) می باشد؟


الف
Pit


ب
Ridge


ج
Onycholysis


د
Groove132 -
کدامیک از انواع پسوریازیس قبل از بلوغ نادر است؟


الف
اریترودرمیک


ب
اسکالپ


ج
پوستولر کف دست و پا


د
پوستولر ژنرالیزه133 -
کدامیک از تغییرات آنزیمی در لایه شاخی باعث افتراق بیماری NBIE ایکتیوزیفرم اریترودرمای غیرتاولی از ایکتیوز لاملار می شود؟


الف
کاهش بتا گلو کوزیداز


ب
کاهش بوتیراز


ج
افزایش بتاگلوکوزیداز


د
افزایش بوتیراز134 -
بیمار پسری 15 ساله است با ضایعات پوستی که شروع آن 10 روز پس از تولد بوده است و اخیرا جهت کریپتورکیدیسم تحت عمل جراحی قرار گرفته است. در معاینه پوسته های چندوجهی چسبنده و کدر برنگ قهوه ای روشن روی سطوح خارجی رانها و ساق پاها ، پهلوها ، شکم و پشت گردن بچشم می خورد. کف دست و پا گرفتار نیستند. در بیوپسی پوست هیپر کراتوز ارتوکراتوتیک بدون اکانتوز دیده می شود و لایه گرانولر نرمال است. در میکروسکوپ الکترونی گرانولهای کراتو هیالن نرمال هستند فقط تعدادشان افزایش یافته است. در این بیماری کدام گزینه صحیح است؟


الف
سطح تستوسترون سرم کاهش نشان می دهد


ب
در این بیماری تظاهرات سیستمیک وجود ندارد


ج
سطح کلسترول سرم نرمال است


د
استروئید سولفاتاز در جفت افزایش دارد135 -
کدامیک از جملات زیر در مورد سیاه زخم صحیح نمی باشد؟


الف
بطور شایع صورت گردن و دستها را درگیر می کند


ب
علائم عمومی بیماری معمولا خفیف است


ج
ادم شدید نشانه پیش آگهی بد می باشد


د
ضایعات پوستی معمولا متعدد می باشند136 -
بیمار مردی 30 ساله است که با ضایعه ای تومورال به قطر 5 میلی متر در کف پا مراجعه کرده است. پیدایش آن از 6 ماه قبل بوده است. ضایعه به رنگ قرمز، مرطوب و اگزوفیتیک می باشد. در پاتولوژی سلولهای تومورال مجموعه ای از سلولهای مکعبی شکل با هسته های تیره تر هستند که در ارتباط با اپیدرم نرمال هستند. کدام گزینه در مورد تومور فوق صحیح می باشد؟


الف
رنگ آمیزی PAS منفی است


ب
تغییرات بدخیمی در آن دیده نمی شود


ج
دیفرانسیون به طرف غدد اپوکرین و سباسه در آن دیده می شود


د
ضایعات آن بیشتر در ناحیه سروگردن دیده می شود137 -
در بیمار دچار آنژیو ادم ارثی از تجویزکدامیک از داروهای زیر باید اجتناب کرد؟


الف
استروژن


ب
دانازول


ج
استانازولول


د
تران اگزمیک اسید138 -
مردی 35 ساله بستری در بخش گوارش جهت مشاوره فرستاده شده است.در معاینه پوست پاپولهای قرمز رنگ با مرکز نکروتیک و حاشیه ی تلانژکتاتیک با قطر 2 تا 5 میلی متر مشاهده می شود که همراه با تعدادی اسکارهای سفید در تنه و پروکسیمال اندام ها می باشد . سابقه خونریزی گوارشی و صرع را بیمار ذکر می کند. در بیوپسی پوست انفیلترای التهابی مزمن در اطراف عروق و اعصاب و ضمائم مشاهده می شود. ضخیم شدن دیواره عروق همراه با ترومبوز و نکروز فیبرینوئید در عروق عمقی درم مشاهده می شود.محتمل ترین تشخیص کدام است؟


الف
Lichen Sclerosus et Atrophicus (LSA)


ب
Systemic Lupus Erythematosus(SLE)


ج
Crohn,s Disease


د
Malignant Atrophic Papulosis139 -
شایعترین محل بالینی اریتراسما کجاست؟


الف
فضای بین انگشتان دست


ب
فضای بین انگشتان پا


ج
زیر بغل


د
کشاله ران140 -
موثرترین درمان Bacillary angiomatosis در بیماران مبتلا به ایدز کدام است؟


الف
Cloxacillin


ب
Ciprofloxacin


ج
gentamycim


د
Doxycyclin141 -
کدامیک از موارد زیر در مورد سندرم Senear Usher صحیح نیست؟


الف
ضایعات بصورت پمفیگوس اریتماتو دیده می شود


ب
ایمونوفلوئورسانس مستقیم (DIF) مثبت هم بین سلولها و هم در Junction درم و اپیدرم مشهود است


ج
ANA و DNA Anti dsدر %100-80 موارد مثبت است


د
بعضی موارد با استروئید موضعی قابل کنترل است142 -
کدامیک از اشکال بالینی Mycosis fungoides پیش آگهی وخیم تری دارند؟


الف
Erythrodermic


ب
Poikilodermatous


ج
Hypopigmented


د
Pilotropic143 -
بیمار مردی 60 ساله است که از 3 ماه قبل ضایعاتی به صورت پاپول و پلاکهای اولسراتیو و نکروتیک ژنرالیزه همراه ضایعاتی در مخاط دهان پیدا کرده است. در بیوپسی از پوست انفیلتراسیون Bandlike همراه با اپیدرموتروپیسم و انفیلتراسیون ندولر متشکل از Tcell های بزرگ و کوچک و متوسط آتی پیک در داخل درم مشهود است در بررسی ایمونو هیستوشیمی CD8+ ،CD3+و CD45RA+ است کدامیک از تشخیص های زیر محتمل تر است؟


الف
CD8+ cytotoxic Lymphoma


ب
Adult Tcell Leukemia-lymphoma


ج
Blastic NK Tcell Lymphoma


د
Peripheral Tcell Lymphoma144 -
پسری 18 ساله با درد و تورم و Tenderness اندام تحتانی (ساق پای چپ) مراجعه کرده است شروع بیماری از 2 ماه قبل است. با شک به یک بیماری کلاژن آزمایشاتی درخواست شده که همگی منفی است. ANA و کمپلمانها نرمال فقط ESR بالا و ائوزینوفیلی خون محیطی 20% در CBC مشهود است.

در آسیب شناسی اسکلروز درمال و التهاب و فیبروز در چربی زیر جلدی گزارش شده است . جهت تشخیص قطعی کدامیک از روشهای زیر ارجح است؟


الف
بیوپسی عمقی از فاسیای عضله


ب
بررسی Type I procollagen gene expression در پوست


ج
سنجش آنزیمهای عضلانی


د
الکترومیوگرافی145 -
خانم 37 ساله ای با شکایت سوزش لثه مراجعه کرده است. در معاینه، لثه لابیال کاملا قرمز رنگ و براق بوده ولی حاشیه لثه درگیر نیست. شایعترین علت بیماری کدام گزینه است؟


الف
پمفیگوس ولگاریس


ب
لیکن پلان


ج
درماتیت هرپتی فرمیس


د
استوماتیت مزمن اولسراتیو146 -
کدامیک از آنتی بادیهای زیر در کودکان و مادران لوپوس Neonatal در اکثر بیماران مثبت است؟


الف
Anti Ro/ SS-A در مادر Anti LA/SS-B در نوزاد


ب
Anti LA/ SS-B در مادر AntiRO/SS-A در نوزاد


ج
Anti Ro/ SS-A در مادر Anti RO/SS-A در نوزاد


د
Anti LA/ SS-B در مادر Anti LA/SS-B در نوزاد147 -
ویروس Epstein Barr در پاتوژنز کدامیک از لنفومهای زیر دخالت دارد؟


الف
Peripheral Tcell lymphoma


ب
CD8+ Cytotoxic lymphoma


ج
Blastic NK Cell lymphoma


د
Extranodal NK T cell lymphoma148 -
(Anetoderma) با کدامیک از بیماریهای زیر همراهی ندارد؟


الف
دیسکوئید لوپوس اریتماتو


ب
سفلیس اولیه


ج
لپروزی


د
گرانولوم آنولار149 -
به بالین بیمار مبتلا به ایدز بدلیل ضایعات آنژیوماتوز منتشر در بدن بستری در بخش عفونی رفته اید. در معاینه متوجه طویل شدن مژه های بیمار می شوید. علت این تریکومگالی کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟


الف
عفونت با ویروس HIV


ب
مصرف داروی زیدوودین


ج
مصرف اینترفرون


د
مصرف اریترومایسین150 -
در شیرخواری یک ساله با پاپولها و پلاک های متعدد که بدنبال مالش ضایعات خارش اریتم و کهیر ظاهرمی شود. کدامیک از موارد زیر در تشخیص افتراقی مطرح نمی شود؟


الف
Acute Lymphoblastic leukaemia


ب
Urticaria pigmentosa


ج
Juvenile xanthogranuloma


د
Telangiectasia Macularis eruptiva perstans


منبع: http://dastyarii.blogsky.com/1388/04/27/post-68/