بذرافشان تشريح كرد؛

جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان ايراني خارج از كشور به دانشگاه*هاي داخل


خبرگزاري فارس: مدير*كل دانشجويان داخل وزارت علوم جزئيات پرداخت شهريه دانشجويان ايراني خارج از كشور به داخل را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، محمد بذرافشان مقدم مدير*كل دانشجويان داخل وزارت علوم،* تحقيقات و فناوري ظهر امروز سه*شنبه در نشستي خبري با بيان اينكه آيين*نامه انتقال دانشجويان ايراني دانشگاه*هاي خارج به دانشگاه*هاي كشور تا دوشنبه هفته آينده ابلاغ مي*شود، افزود: براساس اين آيين*نامه متقاضيان مي*توانند يا به صورت حضوري به دانشگاه*هاي كشور مراجعه كنند يا به صورت اينترنتي به سايت وزارت علوم مراجعه كرده و اقدام به ثبت*نام كنند.

وي گفت: دانشجوياني كه در خارج از كشور تحصيل مي*كنند به دو شيوه در حال تحصيل هستند يا با هزينه شخصي خود براي ادامه تحصيل رفته*اند يا اينكه فرزند مأموران دولت هستند.

مدير*كل دانشجويان داخل وزارت علوم با بيان اينكه داوطلبان در زمان بررسي تقاضا بايد تصوير مدارك خود را ارايه دهند اما در زمان ثبت*نام بايد اصل مدارك خود را ارايه دهند، اظهار كرد: اگر رشته تحصيلي دانشجوياني كه خواستار انتقال هستند، در دانشگاه*هاي داخل وجود نداشته باشد، تقاضاي انتقال با تغيير رشته مطرح مي*شود و اين افراد به نزديك*ترين محل به منزل و نزديك*ترين رشته به رشته تحصيلي خود انتقال مي*يابند.

بذرافشان افزود: دانشجوياني كه رشته تحصيلي آنها در دانشگاه*هاي كشور وجود دارد اما آنها خواستار تحصيل در رشته*اي ديگر هستند نيز، به رشته تحصيلي مشابه يا پايين*تر از رشته تحصيلي خو منتقل مي*شوند.

وي با بيان اينكه انتقال دانشجويان بر اساس همطرازي دانشگاه*هاي مبدا و مقصد صورت مي*پذيرد، ادامه داد: دانشگاه*هاي كشور به 5 قسمت دانشگاه*هاي برتر، ساير دانشگاه*هاي دولتي، دانشگاه*هاي پيام*نور و جامع علمي كاربردي، مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاه آزاد و واحدهاي بين*المللي تقسيم مي*شوند.

مدير*كل دانشجويان داخل وزارت علوم خاطرنشان كرد:* براي هر دو دسته دانشجوياني كه در خارج از كشور تحصيل مي*كنند؛ چه آنهايي كه با هزينه شخصي خود براي ادامه تحصيل رفته*اند و چه فرزندان و همسران مأموران دولت، شهريه*هاي متفاوتي درنظر گرفته شده است.

بذرافشان اظهار داشت: شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته*اند، در 10 دانشگاه برتر كشور براساس مصوب هيئت امناي دانشگاه*هاست كه اين شهريه براي فرزندان و همسران مأموران دولت حداكثر تا دو برابر شهريه دوره شبانه دانشگاه*هاست.

وي گفت: *شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته*اند، در ساير دانشگاه*هاي وابسته به وزارت علوم در مقاطع كارداني و كارشناسي حداكثر تا 2 برابر شهريه نوبت دوم است كه اين ميزان در دوره ارشد يك و نيم برابر شهريه نوبت دوم است.

مدير*كل دانشجويان داخل وزارت علوم تصريح كرد: شهريه دانشجوياني كه با هزينه شخصي براي ادامه تحصيل به خارج از كشور رفته*اند، در دانشگاه پيام*نور و دانشگاه جامع علمي كاربردي تا 2 برابر شهريه دانشجويان همان دانشگاه و شهريه فرزندان و همسران مأموران دولت در اين دانشگاه*ها، برابر با شهريه پرداختي دانشجويان همان دانشگاه است.

بذرافشان در پايان گفت: شهريه اين دانشجويان در مؤسسات غيرانتفاعي و واحدهاي بين*المللي در هر دو گروه برابر با شهريه دانشجويان دانشگاه است.


http://www.unp.ir/news_8987.htm