مهاجرت به استرالیا

http://hamidlak.blogfa.com/cat-1.aspx

مدیریت: این مطالب فقط برای اطلاع دوستان انتشار یافته است و هیچ آشنایی و یاتعدی نسبت به موارد ارایه شده در این سایتها وجود ندارد و تاکید میکنم در ایران در س بخوانیم قطعا خیلی بهتره. در ضمن قبل از مشاوره با اینجور مراکز از مورد تایید وزارتخانه های مربوطه مطمئن شوید.چون تنها 76 مرکز به صورت رسمی جهت اعزام دانشجو توسط وزارتخانه های مربوطه تایید شده اند. این مطالب فقط برای بدست آوردن اطلاعات اولیه برای دوستان علاقه مند مفید هستند.