*****تبصره ها را با دقت بخوانید! :mrgreen:

اسامي دانشگاههاي معتبر

پيش گفتار
با افزايش تقاضا براي تحصيل يا تكميل تحصيلات در گروه علوم پزشكي در خارج از كشور ،*هر ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جهت تحصيل رهسپار خارج از كشور مي*گردند. در اين راستا مركز امور دانشجويي با بررسي سطح علمي و آموزشي دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور ، ليست دانشگاههاي داراي اعتبار جهت تحصيل را اعلام مي*نمايد تا متقاضيان با انتخاب صحيح محل تحصيل ، در بازگشت به كشور جهت ارزشيابي مدرك تحصيل خود با مشكل مواجه نگردند.
قابل ذكر است ليست دانشگاههاي معتبر با بررسيهاي مستمر كه در اين خصوص به عمل مي*آيدقابل تغيير است . لذا تغييرات بعمل آمده بصورت اصلاحيه يا مكمل اين مجموعه منتشر مي*گردد.

نكات مهم
· ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي دانشگاههاي معتبر اعلام شده طبق ضوابط مصوب در شورايعالي ارزشيابي و پس از طرح در كميسيونهاي مربوطه انجام مي*گردد.
ضوابط ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههايي كه بصورت معتبر مشروط ، اعلام شده*اند به شرح زير مي*باشد:
1. شركت و قبولي در امتحان جامع علوم*پايه براي رشته*هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي (بجز كشور مجارستان )
2. براي دانشجويان رشته پزشكي قبولي در امتحان پره*انترني و گذراندن دوره انترني در كشور
3. براي دانشجويان رشته*هاي دندانپزشكي و داروسازي شركت در امتحان جايابي و تكميل دوره
4. دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومي در دانشگاههاي معتبر مشروط كه متقاضي انتقال به داخل كشور مي*باشند در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در آئين*نامه انتقال ملزم به قبولي در امتحان جامع علوم پايه مي*باشند.
5. براي دانشجوياني كه از تاريخ 1/9/2003 در يكي از دانشگاههاي معتبر مشروط در رشته*هاي پزشكي ، دندانپزشكي و يا داروسازي شروع به تحصيل نمايند ارزشيابي بر اساس شرايط فوق*الذكرصورت خواهد گرفت كه :
الف : معدل كتبي ديپلم دبيرستان نظام قديم از 15 به بالا و نظام جديد (پيش*دانشگاهي ) از 16 به بالا باشد.
ب ـ ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربي يا رياضي و فيزيك باشد.

· براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش*آموختگان دوره*هاي اورديناتوري يا اسپيرانتوري در رشته*هاي پزشكي و دندانپزشكي و همچنين براي دانش*آموختگان رشته*هاي غير باليني كه مدرك Ph.D اخذ نموده*اند (از قبيل داروسازي و رشته*هاي علوم پايه پزشكي شرط شركت و قبولي در امتحان علوم پايه حذف مي*شود.
· براي كليه افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه ، بلاروس ، اوكراين، ارمنستان و آذربايجان آغاز مي*نمايند، در صورتي كه فقط مدرك اورديناتوري يا اسپيرانتوري داشته باشند ملزم به شركت در امتحان علوم پايه وطي سايرمراحل اعلام شده قبلي مي*باشند و در صورت داشتن مدرك اورديناتوري و آسپيرانتوري امتحان علوم پايه حذف مي*شود.

دانش*آموختگان مقاطع تخصصي رشته*هاي پزشكي دانشگاههاي معتبر اعلام شده در كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان و ارمنستان پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع عمومي جهت ارزشيابي مقطع تخصصي مكلف به شركت در امتحانات ورودي دستياري پزشكي و در صورت كسب 60% نمره بالاترين نمره اخذ شده در امتحان پذيرش دستياري مدرك تخصصي مورد ارزشيابي و كسري دوره تخصصي جهت تكميل دوره تعيين خواهد شد.
مدرك دانش*آموختگان مقطع Ph.D رشته*هاي داروسازي ، علوم*پايه پزشكي و بهداشت پس از انجام مراحل ارزشيابي مدرك مقطع قبلي (ليسانس، فوق*ليسانس و يا دكتراي عمومي گروه پزشكي) بر اساس سيستم نظام آموزشي بصورت دكتراي پژوهشي يا دكتراي تخصصي ارزشيابي خواهد شد.
با توجه به طول و عرض دوره*هاي تخصصي (باليني ، غير باليني و Ph.D ) در دانشگاههاي كشورهاي روسيه، بلاروس ، اوكراين، آذربايجان ، ارمنستان و عدم همحواني با دوره*هاي تخصصي داخل كشور، امكان انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره*هاي تخصصي علوم پزشكي از دانشگاههاي كشورهاي مذكور به دانشگاههاي داخل كشور وجود ندارد.

6. شرايط اختصاصي انتقال در مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتراي عمومي به شرح ذيل مي*باشد:

ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش*دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره*هاي كارداني از 12 و دوره*هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته كمتر از 14 باشد.
ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي ( پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16 و ميانگين كل پايان* دوره پيش*دانشگاهي ديپلمه*هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد.
ميانگين نمرات پايان مقطع كارشناسي براي متقاضيان انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته نبايد كمتر از 15 باشد.
حداقل واحد گذرانده شده يا معادل آن در نظام تحصيلي سالانه و حداقل ميانگين قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح ذيل است:
الف ـ براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي*بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ب ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو مي*بايست حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
ج ـ براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
د ـ براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي) دانشجو بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.
1- شرايط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دوره دستياري خارج از كشور به يكي از دانشگاههاي داخل كشور به شرح ذيل مي*باشد:
دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) در يكي از دانشگاههاي مورد تاييد كه انتقال در دوره دستياري از آن دانشگاه توسط شورايعالي ارزشيابي مدارك، مجاز اعلام گرديده است.
شركت در امتحان دستياري داخل كشور و كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد در همان رشته و همان سال در آن دانشگاه.
تعيين سطح دستياري پس از امتحانات علمي و عملي
طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته*ها:
1- Up) University of Philippine)
2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )
ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي*گردد.


ليست دانشگاههاي معتبر دركشورهاي

دانشگاههاي مورد تائيد در كشور آرژانتين
دانشگاه دولتي بوئنوس آيرس Universidad Buenos Aires
دانشگاه كوردوبا Universidad National De Cordoba
دانشگاه خصوصي السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)

دانشگاههاي مورد تائيددر كشور آفريقاي جنوبي
دانشگاه ويت واترسرند University of Witwatersrand (wits)
دانشگاه ناتال University of Natal
دانشگاه كيپ تاون Cape Town University
دانشگاه پرتوريا University of Pretoria

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور آلمان
دانشگاه گوتينگن George August Gottingen
دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN
· دانشگاه آزاد برلين Freie Universitat Berlin
· دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum
· دانشگاه بن Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
· دانشگاه دوسلدورف Universitat Dusseldorf
· دانشگاه اسن University Essen
· دانشگاه فرانكفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt
· دانشگاه فرايبورگ Albert Ludsig Universitat Freiburg
· دانشگاه هانوور Universitat Hannover
· دانشگاه هايدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg
· دانشگاه كيل Christian-Albrechts Universitat zu Kiel
· دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians Universitat Munchen
· دانشگاه مونستر Wetfalische Wilhdms Universitat Munster
· دانشگاه ماربورگPhilipps - Universitat Marburg
· دانشگاه ورتز بورگ Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg
· دانشگاه ارلانگن Erlangon Universitat
· دانشگاه هامبولت Humboldt University
· دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg
دانشگاه ماينس University Johannes Gutenberg, Mainz
دانشگاه مونيخ Ludwig-Maximilians University Munchen
دانشگاه بيلفلد University Bielefeld
دانشگاه توبينگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)
دانشگاه Techniche Universitat Munchen
دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes
دانشگاه گيسن Justus-Liebig universiat Giessen
دانشگاه كلن Koln universiat

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور آمريكا
دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report) و كتاب (Higher Education Directory) مورد تائيدوزارت فرهنگ و رفاه آمريكا مي باشد.

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اتريش
دانشگاه وين Universitat Wien (Vienna University)
دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اردن
دانشگاه علوم و تكنولوژي اردن Jordan University of Science and Technology

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ارمنستان ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي*باشد.
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه دولتي ايروان Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi)

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسپانيا
دانشگاه دولتي بارسلونا Universidad De Barcelona
دانشگاه گرانادا Universidad De Granada
دانشگاه كامپلوتنس مادريد Universidad Autonoma De Madrid
دانشگاه اتونوما مادريد Universidad Autonoma De Madrid
دانشگاه والنسيا Universidad De Valencia

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور استراليا
دانشگاه سيدني The University of Sydney
دانشگاه ولونگونگ The University of Wollongong
دانشگاه كوئينزلند The University of Queensland
دانشگاه آدلايد The University of Adelaide
دانشگاه نيوسات ولز The University of New South Wales
دانشگاه ملبورن The University of Melbourn
دانشگاه تاسماني The University of Tasmania
دانشگاه وسترن استراليا The University of Western Australia
دانشگاه موناش The University of Monash University
چارلز استوارت Charls Sturt University
دانشگاه QUT Queensland University of Technology
دانشگاه فليندرز Flinders University
دانشگاه نيوكاسل Newcastle University of
دانشگاه ملي استراليا Australian National University
كالج طب اورژانس استرالياAustralian College for Emergency Medicine (ACEM)
دانشكده علوم بيولوژي و تكنولوژي دانشگاه مرداخ Murdoch
دانشگاه كرتن Curtin University of technology
دانشگاه تكنولوژي سيدني University of Technology Sydney (UTS)

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اسلواك
* اعتباردانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه كامنيوس در براتيسلاوا Comenius University of Bratislava
دانشكده پزشكي مارتين جسينيوس Martin-Jesenius of Medicine

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور انگلستان
دانشگاه آكسفورد Oxford University
دانشگاه استون Aston University
دانشگاه ادين برو University of Edinburgh
انستيتو افتالمولوژي Institute of Ophthalmology
انستيتو سلامت كودكان B.P.M.F (Institute of Child Health )
دانشگاه استراتكلايد University of Strathclyde
انستيتو اعصاب Institute of Neurology
دانشگاه بات University of Bath
دانشكده هاي پزشكي وابسته به بيمارستانهاي سلطنتي School of Medicine (Royal Hospitals)
دانشگاه بريستول University of Bristol
دانشكده پزشكي بيمارستان سنت جورج St.George’s Hospital Medical School
دانشگاه داندي University of Dundee
دانشگاه ريدينگ University of Reading
دانشگاه ساري University of Surrey
دانشگاه شفيلد University of Sheffield
دانشگاه كنت University of Kent
كالج پزشكي بيمارستان لندن London Hospital Medical College
دانشگاه گلاسكو University of Glasgow
دانشگاه ليستر University of Leicester
دانشگاه ليورپول University of Liverpool
دانشكده بهداشت و پزشكي مناطق گرمسيري London School of hygiene and tropical Medicine
دانشگاه ناتينگهام University of Nottingham
دانشگاه نيوكاسل University of Newcastle Upon tyne
دانشگاه وارويك University of Warwick
دانشگاه كالج لندن U.C.L (University College of London)
دانشگاه يورك University of York
دانشگاه بيرمنگام University of Birmingham
دانشگاه دورهام University of Durham
دانشگاه ساسكس University of Sussex
دانشگاه ساتهمپتون University of Southampton
دانشگاه كمبريج University of Cambridge
كنيگز كالج لندن King’s College London
دانشگاه كارديف University of Wales College of Cardiff
دانشگاه لانكستر University of Lancaster
دانشگاه ليدز University of Leeds
دانشگاه منچستر University of Manchester
كالج پزشكي سلطنتي Royal College of Medicine
دانشگاه نورويج University of Norwich
دانشگاه ولز University of Wales
دانشگاه آبردين University of Aberdeen
امپريال كالج لندن London Imperial College
دانشگاه اندروز University of ST Andrews
دانشگاه ايست انگليا University of East Anglia
انستتيو تحقيقات سرطان B.P.M.F (Institute of Cancer research )
انستتيو روانپزشكيM.P.M.F
دانشگاه كيل* Keel University
اتحاديه دانشكده*هاي پزشكي و دندانپزشكي
United Medical & Dental Schools
Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National
دانشگاه سالفورد University Salford
دانشگاه برونل University Brunel
دانشگاه برادفورد University Bradford
دانشگاه ليورپول جان مورسLiverpool John Moores University
دانشگاه لاخ بروLoughborough University
دانشگاه ميدل سكسMiddlesex University
دانشگاه سيتي CITY University
دانشگاه متروپوليتن London Metropolitan University
دانشگاه كينگزتون Kingston University

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور اوكراين ** از ابتداي سال 2010 غيرمعتبر مي*باشد.
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه دولتي كيف (بوگومولتس)Bogomolets National Medical University
آكادمي تخصصي پزشكي كيف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk)

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايتاليا
مدارك تحصيلي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايتاليا با شرايط يكسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشيابي مي باشد.

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند جنوبي
دانشگاه ملي ايرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور ايرلند شمالي
دانشگاه ملي كوئينز Queen’s University

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور بلژيك
دانشگاه آزاد بروكسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)
دانشگاه كاتوليك لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)
دانشگاه ليژ Universite De Letat A liege
دانشگاه گنتUniversity of Ghent

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور بنگلادش
دانشگاه داكا University of Dhaka

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور پاكستان
دانشگاه سند University of Sind
دانشگاه كراچي University of Karachi
دانشگاه پنجاب (كينگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab
دانشگاه پيشاور University of Peshawar
دانشگاه بهاولپور University of Bahawalpur
دانشگاه قائد اعظم و كالجهاي وابسته (در صورتيكه دانشگاه اعلام نمايد كالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه مي باشد و مدرك از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور تركيه
دانشگاه استانبول (دانشكده هاي جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)
دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi
دانشگاه آنكارا Ankara Universitesi
دانشگاه آناتولي Anadolu Universitesi (University of Anatolia)
دانشگاه 9 ايلول (دوقوز ايلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)
دانشگاه غازي Gazi Universitesi
دانشگاه اژه Ege University (Aegean University)
دانشگاه عثمان غازي Osmangazi University
دانشگاه مرمره Marmara University
دانشگاه چكورووا Cukurova University
دانشگاه اولوداغ Uludag University
دانشگاه كارادنيز Karadeniz Technical University
دانشگاه 19 مايس سامسون ( Ondoks Mayis University ( Samsun University
دانشگاه تراكيا Trakya University

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور چك
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه چارلز در پراگ Charles University, Prague
دانشگاه چارلز در پلزن Charles University, Faculty of medicine in pilsen
دانشگاه هراتس كارلوا Charles University, Hradec Kralove

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور دانمارك
دانشگاه آرهوس Aarhus University
دانشكده سلطنتي دانمارك ( در رشته داروسازي)Royal Danish School

دانشگاههاي مورد تائيد دركشور روسيه
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
آكادمي پزشكي مسكو – سچينوا (دانشگاه شماره يك مسكو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute (رشته داروسازي)
انستيتو دندانپزشكي مسكو Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko
دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University
آكادمي تخصصي پزشكي سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy
مركز چشم پزشكي فيدروفThe S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution

دانشگاههاي مورد تاييد دركشور روسيه سفيد (بلاروس)
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
آكادمي پزشكي مينسك Minsk State Medical Institute
آكادمي تخصصي پزشكي مينسكBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)

دانشگاه مورد تاييددركشور سنگاپور
دانشگاه ملي سنگاپور National University of Singapore

دانشگاههاي مورد تاييد دركشور سوريه
دانشگاه دمشق University of Damascus
دانشگاه حلب University of Aleppo
دانشگاه تشرين Tishreen University

دانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئد
دانشگاه گوتنبرگ Goteborgs University
دانشگاه لوند Lund University
دانشگاه اپسالا Uppsala University
دانشگاه امئو Umea University
انستيتو كارولينسكا Karolinska Institute
دانشگاه لينكشاپينگز Linkopings University

دانشگاههاي مورد تاييد در كشور سوئيس
دانشگاه ژنو Universite De Geneve
دانشگاه برن Universitat Bern
دانشگاه لوزان Universite De Lausanne
دانشگاه زوريخUniversitat Zurich
دانشگاه بازل (براي رشته داروسازي ) Bazel University

دانشگاههاي مورد تاييددر كشور فرانسه
كليه دانشگاههاي دولتي و مورد تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي آن كشور معتبر مي باشد.

دانشگاههاي مورد تاييددر كشور فنلاند
دانشگاه تامپر University of Tampere
دانشگاه كوپيو University of Kuoipio
دانشگاه اولو University of Oulu
دانشگاه جيواسكيلا University of Jyvaskyla


دانشگاههاي مورد تاييد دركشور فيليپين
طبق مصوبه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 19/10/88 ، دانشگاههاي معتبر در كشور فيليپين در كليه رشته*ها:
1- Up) University of Philippine)
2- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )
ضمناً ساير دانشگاهها از آخر ژولاي 2010 به بعد غيرمعتبر اعلام مي*گردد.
دانشگاه فيلييپن University of the Philippines
دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas
دانشگاه فارايسترن Far Eastern University
دانشگاه ويزاياس University of Visayas
دانشگاه سنترواسكولار Centro Escolar University
دانشگاه ايست University of the East
انستيتو پزشكي سيبو Cebu Institute of Medicine Inc
دانشكده پزشكي سيبو Cebu Doctors College
براي رشته دندانپزشكي :
گروه يك :
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه دولتي فيليپينUniversity of the Philippines (UP)
گروه د و :
دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University
دانشگاه ايست University of East
گروه سه :
دانشگاه فار ايسترن Far Eastern University
دانشگاه مركزي مانيل Manil Central University
دانشگاه بگيوUniversity of Baguio
براي رشته داروسازي:
دانشگاه سنت توماس University of Santo Tomas
دانشگاه سنتر و اسكولار Centro Escolar University

دانشگاههاي مورد تاييددر كشور كانادا
دانشگاه University of Saskatchewan
دانشگاه لاوال Universite Laval
دانشگاه مونترال Universite de Montreal
دانشگاه شربروك Universite de Sherbrooke
دانشگاه مانيتوبا Universite of Manitoba
دانشگاه مك مستر Mc Master University
دانشگاه دلهوزي Dalhousie University
دانشگاه وينزور Windsor University
دانشگاه لتبريج University of Lethbridge
دانشگاه ويكتوريا University of Victoria
دانشگاه گوئلف University of Guelph
دانشگاه بريتيش كلمبيا University of British Columbia
دانشگاه تورنتو University of Toronto
دانشگاه گالگري University of Calgary
دانشگاه اتاوا University of Ottawa
دانشگاه كارلتون Carleton University
دانشگاه آلبرتا University of Alberta
دانشگاه يورك York University
دانشگاه وسترن انتاريو University of Western Ontario
دانشگاه مك گيل Mc. Gill University
دانشگاه واترلو University of Waterloo
دانشگاه كوئين Queen’s University at Kingston
دانشگاه كبك University of Quebec

دانشگاه مورد تاييددر كشور كره جنوبي
دانشگاه ملي سئول Seoul National University

دانشگاه مورد تاييددر كشور لهستان
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه ورشو University of Warsaw

دانشگاه مورد تاييددر كشور ليبي
دانشگاه الفاتح Al-Fateh University

دانشگاه مورد تاييد كشور مالزي
دانشگاه UPM )University Putra Malaysia )
دانشگاه University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)
دانشگاه U.M
دانشگاه U.S.M

دانشگاههاي مورد تاييد كشور مجارستان
* اعتبار دانشگاههاي زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه پزشكي سملوايز Semmelweis University of Medicine
دانشگاه پزشكي سگد Szeged
دانشگاه پزشكي پچ Pecs Medical University
دانشگاه پزشكي دبرسن Debercen University of Medicine

دانشگاه مورد تاييددر كشور مغرب
دانشگاه محمد الخامس
L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)

دانشگاههاي مورد تاييد كشور نيوزيلند
دانشگاه اكلند University of Auckland
دانشگاه اتاگو University of otago

دانشگاههاي مورد تاييد كشور هندوستان
انستيتو علوم پزشكي ال اينديا All India Institute of Medical Sciences
دانشگاه بمبئي University of Mumbai
دانشگاه كلكته University of Calcutta
دانشگاه دهلي University of Delhi
دانشگاه مدرس University of Madras
دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras
دانشگاه پونا University of pune
دانشگاه پنجاب Pan Jaf University
دانشگاه اليگر Aligarh Muslim University
كالج داروسازي همدردHamdard College of Pharmacy
دانشگاه هندوي بنارس و كالجهاي وابسته Banaras Hindu University
Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI
دانشگاه راجيو گاندي Rajive Gandi University of Health science
دانشگاه مانيپال Manipal university
دانشگاه ميسور University of Mysore
دانشگاه بنگلور Bangalore University
دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University
دانشگاه دندانپزشكي ايالت مهاراشترا Rangonwala universiat

دانشگاههاي مورد تاييد در كشور هلند
دانشگاه اوترخت Utrecht University

دانشگاه نايمخن University Medical Center Nijmegen

انستيتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute

دانشگاه ايراسموس Erasmus University Rotterdom

انستيتو ملي بهداشت عمومي و محيط The National Institute of public Health and the Environment

دانشگاه آمستردام Amsterdam University

دانشگاه واگنينگن Wageningen University

دانشگاه ماستريخت University Maastricht

دانشگاه ليدن Leiden universiat

دانشگاه گرونينگن Groningen Universityدانشگاه مورد تاييد در كشور هنگ كنگ
دانشگاه هنگ كنگ Hong Kong University

دانشگاه مورد تاييد در كشور يوكسلاوي
* اعتبار دانشگاه زير بصورت مشروط مي*باشد
دانشگاه بلگراد University of Belgrade
مدارك تخصصي صادره از دانشگاه بلگراد غيرمعتبر مي باشد.

ویرایش تاریخ 19/3/89

لینک خبر:
[url]http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?s[/url] ... geid=11041