برای دانلود درسنامه فارسی ارتوپدی و شکستگی ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
[URL="https://www.dropbox.com/s/5tzu6rj66j62g8y/Textbook%20of%20orthopedics%20and%20Fractures%20%2 8Dr%20B.%20Aalami%20Harandi%2C%20et%20al%29%20%281 382%29.pdf?dl=0"]درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها[/URL]