تمام بخشنامه هاي مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان...


[url]http://karkonan.behdasht.gov.ir/index.a[/url] ... geid=32107• قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
•بخشنامه هاي مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان شامل:
1- رشته هاي مازاد برنياز

2- بانوان متاهل

3- تسهيلات اعطايي به استعدادهاي درخشان

4- معافيت سطح اول استعدادهاي درخشان ورزمندگان

5- مستخدمين رسمي

6-افراد داراي ابداع يا اختراع پيرو موضوع بخشنامه شماره 4

7- مشمولين كاردانهاي فوريت هاي پزشكي

8- رشته تحصيلي ميكروبيولوژي عمومي

9- رشته هاي تحصيلي كتابداري پزشكي وكارداني پزشكي هسته اي

10- رشته هاي تحصيلي پرستاري دندانپزشكي

11- مازادبرنياز بودن رشته تحصيلي مامايي


12- معافيت از طرح پس از انجام خدمت سربازي13- معافيت ماده 314 - صدور گواهی معافیت ماده 315-استعدادهای درخشان 8816-استعداد درخشان17-اخذ تاییدیه تحصیلی18-معافیت ماده 3 سال 89