دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران
دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت
تصویر برابراصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس + 10
اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز.


https://kararegister.com