انواع شرکت های تجاری در ایران
شرکت های تعریف شده در حقوق تجارت ایران عبارتند از :
سهامی، با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، تعاونی .
شرایط ایجاد شرکت تجاری
شرط ایجاد شرکت تجاری انعقاد قرارداد شرکت تجاری است. شرایط انعقاد قرارداد شرکت تجاری اعم از عمومی و اختصاصی عبارت است از :
- اهلیت
- تراضی
- کفایت تعداد شرکا
- موضوع قرارداد شرکت ( در شرکت های تجاری، موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد ).
- اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ( عنداللزوم )
- تسلیم آورده
- تعیین مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان

مراحل ثبت شرکت
به منظور ثبت شرکت ها و به طور کلی ، کلیه امور مربوط به ثبت و تغییرات شرکت ها، می بایست در قدم اول به سامانه ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید. در سامانه نامبرده باید 5 نام به ترتیب اولویت، مدت و موضوع فعالیت شرکت، آدرس شرکت ، سرمایه شرکت، سمت و نام شرکا و سهام هر یک از آن ها ، شعبه شرکت ( در صورت وجود) را وارد نموده و در انتها، اساسنامه و شرکتنامه را در سامانه بارگذاری کنید. ( شایان ذکر است، ثبت شرکت تا زمان حصول نتیجه یعنی صدور آگهی شرکت، نیازی به مراجعه حضوری نخواهد داشت و تمامی مراحل ثبت آن به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت شرکت ها می باشد).

https://kararegister.com