فکر میکنم اگر این بخشهای انجمن فعالتر بشه، بهتر میشه نمرات هر شهر و یا رشته روفهمید و در انتخاب رشته هم با چشم باز میتونیم اقدام کنیم.

یه سری به این بخشها بزنید. و در انجمن دانشگاه یا رشته مربوطه پست بگذارید...

زیر انجمن تخصصی دانشجویی / دانشکده های علوم پزشکی

forum-f111/

زیر انجمن اختصاصی متخصصان و دستیاران در حال تحصیل

http://science.ir/forum-f78
/بنابر درخواست دوستان زیر انجمن تخصصی دوره دانشجویی پزشکی عمومی با زیر شاخه های زیر ایجاد گردید.

زير انجمنها:
دوره علوم پایه / امتحان علوم پایه
استاژری و پاتوفیزیولوژی/ امتحان پره اینترنی
انجمن دانشجویان دوره اینترنی

لینک روبرو شما را هدایت میکند: forum-f324/