با سلام
در پی درخواست دوستان نحوه محاسبه تا آنجا که من اطلاع دارم را توضیح میدهم:

تعداد درستها را حساب کرده در 3 ضرب میکنیم.
تعداد غلطها را از حاصلضرب کم میکنیم.
جواب نمره آزمون ما میشود.