بيست و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي ( سال 1391 ) با توجه به زمان بندي زير و رعايت شرايط مندرج در آئين نامه ها و مقرراتي كه از اين به بعد اعلام ميگردد ٬ به صورت متمركز در تعدادي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار خواهد شد .

1- ثبت نام آزمون در نيمه دوم فروردين ماه سال 1391به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي http://sanjeshp.ir انجام خواهد شد .

2- آزمون در تير ماه سال 1391 برگزار خواهد شد.

3- دانشجويان سال آخر به شرط فارغ التحصيل شدن تا تاريخ 24/4/91 و يا واجدين شرايط تبصره هاي زير كه تا تاريخ 31/6/91 فارغ التحصيل شوند مجاز به شركت در آزمون ورودي دستياري سال 91 مي باشند.

تبصره 1: كليه مشمولين آئين نامه « تسهيلات آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان » فقط يك نوبت با استفاده از اين تسهيلات

تبصره2: به ازاي هر 50 نفر دانشجو يك نفر به عنوان رتبه برتر از هر يك از دانشگاههاي علوم پزشكي از دانشجويان ورودي كنكور سراسري بهمن سال 1384 و مهرماه سال 1385

تبصره3:دانشجويان دندانپزشكي عمومي متأهل(اعم ازخانم وآقا) به استناد قانون تسهيل ازدواج جوانان

4- **معافيت تحصيلي براي مشمولين نظام وظيفه ٬ فقط براي دانشجويان ذكوري كه داراي شرايط تبصره هاي 1 ٬ 2 و 3 بند 3 باشند صادر ميگردد .

5-دانشجويان مشمول بند 3 اين اطلاعيه در صورت قبولي در آزمون دستياري چنانچه تا تاريخ هاي مورد اشاره فارغ التحصيل نگردند قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.

6- كليه فارغ التحصيلاني كه از سهميه استاني در دوره دندانپزشكي عمومي استفاده نموده اند همانند ساير فارغ التحصيلان ملزم به ارائه گواهي شروع طرح در استانهاي محل تعهد مطابق شرايط اعلام شده و حداكثر تا 3 ماه بعد از فارغ التحصيلي مي باشند.

7- كليه فارغ التحصيلاني كه از سهميه استاني در دوره دندانپزشكي عمومي استفاده نموده اند و طرح نيروي انساني را به پايان رسانيده و يا معاف از طرح گرديده اند ملزم به ارائه گواهي اشتغال در استان محل تعهد خود ( از معاونت درمان دانشگاه محل خدمت )مي باشند .

8- متقاضياني كه در آزمون دستياري دندانپزشكي سال 90 گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 24/4/90 يا 31/6/90 ارائه نموده اند( موضوع تبصره هاي 3-2-1 بند 3 اين اطلاعيه ) فقط در صورتي كه طرح خود را حداكثر3 ماه پس از فارغ التحصيلي در مناطق چهارپنجم و محرومتر شروع نموده باشند مجاز به شركت در آزمون مي باشند. يا در صورت معافيت از طرح دوره عمومي گواهي معافيت از طرح را ارائه نمايند

9- كليه داوطلبان بومي كه تمايل به استفاده از پذيرش سهميه بومي ( تعهد خاص) دارند موظف به تكميل فرم مربوط به بومي بودن در دانشگاههاي علوم پزشكي استان مورد تعهد مي باشند ( جزئيات آن در اطلاعيه هاي بعدي مشخص مي گردد).

**از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی، کلیه داوطلبان ذکور می بایست دارای یکی از شرایط زیر باشند:

1. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

2. اتمام خدمت سربازی تا 31/6/91 (با ارائه گواهی لازم از یگان مربوطه)

3. داوطلبان واجد شرایط سه گانه زیر، پیش از انجام خدمت وظیفه ی عمومی می توانند در آزمون شرکت نمایند:

[blockquote]
الف) یک درصد برتر (اول) دانشگاه ها

ب) مشمولین آیین نامه استعدادهای درخشان

ج) مشمولین قانون متأهلین

[/blockquote]
توجه: استفاده از این شرایط، منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستادکل نیروهای مسلح است.

تبصره : كليه استفاده كنندگان از سهميه ها ( پذيرش بومي ، رزمند ه و ....) بايد مدارك مربوط به سهميه و نوع پذيرش را قبل از ثبت نام آماده نمايند بطوريكه در زمان مقرر قادر به ارائه مدارك ياد شده باشند (جزئيات آن دراطلاعيه هاي بعدي مشخص مي گردد. )


اینم لینک خبر: