لیست منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی

سال ۱۳۹۰


بالاخره منابع آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی سال 90 از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.

برای مشاهده Refrence ها بصورت کامل به ادامه مطلب بروید.

----------------------------------------------------------------------------

رشته پریودنتیکس

Clinical periodontology carranza – 2006


فصول (۴-۵-۷-۱۰-۱۹-۲۲-۲۳-۲۸-۳۱-۳۳-۳۵-۳۶-۴۰-۴۱-۴۲-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱)

----------------------------------------------------------------------------
رشته دندانپزشکی ترمیمی


The Art and science of operative dentistry -Clifford M.sturdevant 2006


کلیه فصول به استثنای فصلهای ( ۵، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۱ )

----------------------------------------------------------------------------

رشته اندودنتیکس


۱- principle and practice of Endodontic 2008


اصول ودرمانهای اندودنتیکس ۲۰۰۸ نویسنده:والتون وترابی نژاد


۲- (2006) Pathmays of the Pulp-Cohen-9th edition


فصول (۱-۲-۴-۵-۱۳)

----------------------------------------------------------------------------

رشته جراحی دهان و فک و صورت


۱- peterson (2008) - Contemporary oral & Maxillofacial Surgery


2-(2007) Medical emergencies in dental practice – malamed

----------------------------------------------------------------------------
رشته پاتولوژی دهان و فک و صورت


Oral and Maxillofacial pathology – Neville 2009


کلیه فصول به استثناء فصول(۴-۱۸-۱۹ )


Oral Histology (Ten cates)-Antonio Nanci- seventh edition 2008


الف) Development of the tooth and its supporting tissues (فصل ۵)


ب) Salivary glands (فصل ۱۱)


ج) Oral mucosa (فصل ۱۲)

----------------------------------------------------------------------------

رشته پروتزهای دندانی


۱- Mc crakens Removable patial prosthodontics - Mc Giveney 2005


2-prosthodontic Treatment for Edentulous patients - zarb Bolender 2004


به جز فصول (۶-۱۱-۲۳-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰ )


۳- Fundamentals of fixed prosthodotics - shillinberg - Hervert.T1997


به جزفصول ( ۱۱-۱۲-۲۰-۱۵ )


۴- (2006) Contemporary Fixed Prosthodontics ( فقط فصول ۱۵)

----------------------------------------------------------------------------

رشته ارتودنتیکس


1- contemporary orthodontics –William R. profhit - 4th.ed 2007


فصول (۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۹-۱۱) (صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۷ ) و (۱۲-۱۳-۱۷) فصل ۸ کتاب (از صفحه ۲۷۶- ۳۲۶)

----------------------------------------------------------------------------

رشته مواد دندانی


۱- Dental materials properties and manipulation (Craig , Powers , Wataha


فصول ( ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵)

----------------------------------------------------------------------------

رشته دندانپزشکی کودکان


Pediatric Dentistry pinkham 4 th Edition 2005


فصول ۳-۴-۹-۱۳-۱۴-۱۵-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۳-۲۵-۲۴-۲۶-۲۷-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۷-۳۸

----------------------------------------------------------------------------

رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت


(2009) oral Radiology principles and Interpretation white pharoah


فصول (۱ تا ۱۲) – فصول (۱۵ تا ۲۰) و فصل ۲۹

----------------------------------------------------------------------------

رشته بیماریهای دهان و تشخیص


۱- (2008) Tenth Edition Treatment & Burcket’s oral medicine Diagnosis


فصل (۳-۴-۵-۶-۱۵-۲۱ )


۲- Dental Management of the medically compromised Patient , Little,Falace


Seventh Edition 2008

فصل( ۲-۳-۴-۱۸)

----------------------------------------------------------------------------

رشته دندانپزشکی جامعه نگر


Essential Dental Public Health-Blanaid Daly,Richard G.Watt 2005


فقط فصول ۱ الی ۴ و ۹ الی ۱۶

----------------------------------------------------------------------------
زبان


سؤالات زبان (عمومی) در حد Upper Intermediate طراحی خواهد شد .