اینم متخصص بیهوشی عصر حجر!

پیوست:
anesthesiologist_joke.jpgاینم یه بچه خوش اخلاق!!! خدایی ببین چه جوری نگاه میکنه!!!

پیوست:
angry_baby.jpg