این مورد را یکی از دوستان رزیدنت زنان در یکی از شهرها بیان کرده است:

یک روز یک خانم 40 ساله G4 P3 L3 با دردهای زایمان مراجعه میکند.بیمار ابراز میکند که سابقه زایمان سخت داشته و یکی ار فرزندانش CPاست.ولی بعلت شروع دردهای زایمان و نبودن مشکلی در معاینه لگن روند زایمان ادامه می یابد.بیمار زایمان کمی سخت دارد و با فشار فوندال زایمان میکند.نوزاد با آپگار 2 به دنیا می آید.توسط متخصص اطفال اینتوبه می شود.به علت بحرانی بودن حال نوزاد توجه رزیدنت زنان به نوزاد معطوف می شود.زایمان توسط دانشجوی مامایی و مربی وی صورت گرفت.پس از زایمان مادر خونریزی دارد.گروه مامایی به مادر 40 واحد اکسی توسین انفوزیون و 30 واحد عضلانی تجویز می شود.بعلت ادامه خونریزی مترژن نیز تزریق می شود.سپس به رزیدنت زنان اظهار میدارند که بیمار خونریزی دارد و لی از تزریق اکسی توسین قبلی چیزی نمی گویند.رزیدت زنان هم 30 واحد دیگر اکسی توسین تجویز میکند.معاینه شکم انجام می شود که رحم جمع و سفت بوده است ولی در معاینه واژن مقداری متوسط لخته خارج می شود.خونریزی به مبزان کم ادامه می یابد.40دقیقه پس از زایمان مربی مامایی با وجود خونریزی بعلت پایان کشیکش به پاویون می رود.دانشجوی مامایی 20 دقیقه بعد نیز بیمار را به رزیدت سال 2 زنان میسپارد و بیان می کند که بیمار خونریزی دارد.همان زمان رزیدنت سال 4 زنان می آید که لیبر را ویزیت کند ولی با وجود اطلاع از خونریزی بیمار ابتدا دیگر بیماران را ویزیت میکند.10 تا 15 وقیقه بعد سراغ این مادر دچار خونریزی می روند،که در این زمان نبض مادر فیلیفورم(bp=80mmhg)و بیقرار بوده و اجازه معاینه سرویکس را نمیدهد.برای بیمار 2 لیتر سرم تجویز و 4واحد خون رزرو می شود و به اتاق عمل با شک به پارگی سرویکس یا رحم انتقال می یابد.بعلت بیقراری بیمار اسپاینال نمی شود و یا کتامین بیمار را بیهوش میکنند.در اتاق عمل 5 لیتر سرم و 2 واحد خون میگیرد.هیسترکتومی می شود(حین معاینه رحم کاملا رنگ پریده و قوام خمیری داشته است) ولی پارگی رحم مشاهده نمی شود.فشار بیمار به 110/70 میرسد و 500cc دفع ادرار داشته است.پایان عمل بیمار دچار اوزینگ(oozing)از محل منافذ می شود و با تشخیص DICبرای بیمار FFPتجویز می شود.بیمار به ریکاوری انتقال می یابد.در ریکاوری بیمار تاکی پنه و تاکیکاردی با فشار مناسب میشود و بیمار دچار وقفه قلبی-تنفسی میشود.بیمار CPR میشود ولی متاسفانه موفق نیست و 6ساعت پس از زایمان بیمار فوت میشود