رتبه ها ونتایج آزمون دستیاری دوره 42 سال 94 که از طریق اطلاعات دوستام که شرکت کرده بودن (و خودم) و منابع اینترنتی و همچنین کانالهای تلگرامی جمع آوری کردم. لطفا شماهم اگر داده ای دارید برای استفاده بچه ها بگذارید.
31کل رادیو تهران
121 کل 119 ازاد رادیو تبریز
130 کل رادیو بهشتی
159 کل رادیو مشهد

146 کل چشم اصفهان
155 کل 152 ازاد چشم یزد
368 کل چشم محروم تهران

186 کل 179 ازاد پوست بهشتی
221 کل 209 ازاد پوست مشهد

252 کل توانبخشی ایران
328 کل توانبخشی اصفهان

341 نورولوژی ایران
368 کل 333 ازاد نورولوژی ایران

194 کل ارتو تهران
459 کل و 409 ازاد ارتو ایران
595 کل ارتو همدان


419 کل 360 ازاد قلب ایران
328 ازاد قلب کرمان
360 کل قلب شیراز

460 ازاد قلب اهواز
1508کل 22 محروم قلب محروم مشهد

620 کل اورولوژی تهران
560 ازاد ارولوژی ایران
576 ارولوژی بهشتی
664 ازاد ارولوژی تبریز

667 کل ای ان تی یزد
341 کل ای ان تی تهران
400ازاد ای ان تی بهشتی
459 کل 409 ازاد ای ان تی بهشتی

430ازاد ای ان تی ایران
603 کل ای ان تی اصفهان
300 کل ای ان تی کرمان

625 کل 517 آزاد پاتولوژی تهران
540 ازاد پاتو تهران
644 کل 532 ازاد پاتو تهران
755 کل پاتو بهشتی
580 ازاد پاتو ایران

381کل زنان تهران650
کل زنان تهران
664 ازاد زنان تهران
969 ازاد زنان ایران
884 کل زنان شیراز
884 کل زنان شیراز
1456 کل 1036 زنان اصفهان
1377 کل زنان قزوین
870 زنان کرمان
1722 کل زنان اردبیل
900 کل زنان کرمان
900 کل 698 ازاد زنان اهواز

735 ازاد روان ایران
896 ازاد روان بهشتی
900 کل 698 ازاد روان اصفهان
799 ازاد روان تبریز
1584 کل 1117 ازاد روان گلستان

884 کل جراحی تهران
1200 جراحی ایران
908 ازاد جراحی مشهد

650 کل داخلی تهران
653 آزاد داخلی تهران
822 کل داخلی تهران
884 کل 690 آزاد داخلی تهران
953 داخلی تهران
1264 کل 916 ازاد داخلی ایران
1759 کل 1210 ازاد داخلی ایران
1285 کل 927 ازاد داخلی ایران
1188 ازاد داخلی بوشهر
1045 کل داخلی گیلان
1400 ازاد داخلی اراک
1930 کل داخلی قم

1235 ازاد اطفال تهران
1300 اطفال تهران
1529 کل اطفال مشهد

2260 کل 1508 ازاد بیهوشی تهران
2107کل 1412 ازاد بیهوشی تهران
2051 کل و 1382 ازاد بیهوشی بهشتی
1100 ازاد بیهوشی شهید بهشتی
1700ازاد بیهوشی ایران
2990 کل بیهوشی یزد
4321 کل 1356محروم بیهوشی مازندران
3100 کل 2000 ازاد بیهوشی اراک

448کل 398 ازاد طب ورزشی بهشتی
823 ازاد طب ورزشی ساری

1563 کل 1107 ازاد عفونی اصفهان

1151 ازاد طب سالمندی تهران

1458 ازاد طب اورژانس تهران
2552 طب اورژانس تبریز
3680 ازاد طب اورژانس تبریز