سلام برای امتحان پره کدوم از درس های مینور ارزش وقت گذاشتن داره؟