طبق شوارتز 2015، با توجه به ABA (American Brun Association) تاکید خاصی بر روی ارجاع بیماران سوختگی به مراکز ویژه پس از به تثبیت در آوردن اولیه حال آن ها شده است. معیار هایی که در ادامه گذاشته شده اند، مواردی هستند که لزوم انتقال بیمار به مراکز سوختگی را می رسانند.


Burn referral indications.jpg