تقدیم به دوستان عزیز
فیلم های آموزشی بخیه زدن
برای دانلود به لینک های زیر مراجعه کنید
1 . http://medicine-ir.mihanblog.com/post/31
2 . http://medicine-ir.mihanblog.com/post/30
موفق باشید