مجلات بیهوشی منبع منابع امتحان بورد و ارتقاء ۸۹


آدرس اینترنتی مجلات بیهوشی که به عنوان منابع امتحان بورد و ارتقاء ۸۹ معرفی شده اند در این پست آورده شده است.

مجله انجمن آنستزیولوژی ایران
http://www.iranesthesia.org/portal.aspx?tabid=131


Anesthesia-Analgesia
http://www.anesthesia-analgesia.org/


British journal of Anesthesia
http://bja.oxfordjournals.org/