دوستان من هم مشكل مشابه داشتم، بهترين راهي كه امتحان كردم و جواب داد اينه كه دور اول درسها رو با voice خوندم و رد شدم، اين بهم اعتماد به نفس داد و سرعتم رو بالا برد