جدول اعلام نیاز نهایی تعهدات خاص آموزشی و درمانی در سال 92
http://www.sanjeshp.ir/dent27/announces/announces7.pdf