داوطلبانی که در مرحله*ی اول ارسال مدارک، نسبت به ارائه*ی مدارک بومی اقدام ننموده بودند و برای ایشان جمله*ی "سهمیه*ی آزاد - عدم ارائه*ی مدارک بومی" ثبت گردیده، به هیچ وجه در این مرحله مجاز به ارسال مدارک بومی نبوده و در سهمیه*ی آزاد قرار گرفته اند.

منبع: sanjeshp.ir