اختلالات تنفسی مرتبط با خواب و پریودنشیوم
دو concept در رابطه با این موضوع وجود دارد : اول اینکه OSA و پریودنتایتیس هر دو یک مسیر التهابی را دنبال می کنند و برای یکدیگر سینرژیک هستند و وجود هر کدام دیگری را تشدید می کنند ، concept بعدی این

هست که وقتی بیماری مشکلات خواب دارد به دنبال ان تنفس دهانی هم دارد و این تنفس دهانی باعث می شود نقش بزاق دهان که به عنوان یک شست و شودهنده ی طبیعی هست از بین برود و مشکلات تجمع پلاک و

به دنبال ان التهاب ایجاد شود.