امروزه پیشرفت تکنولوژی باعث ورود تجهیزات نوین در صنعت پزشکی کشور شده است یکی از این تجهیزات استفاده ار تکنولوژی ویدئو کنفرانس میباشد که موجب سهولت امر درمان شده است.
از طریق تجهیزات ویدئو کنفرانس پزشکان در هر نقطه ای از دنیا باشند میتوانند مراجعه کنددگان را از طریق دستیار خود معاینه و روند در مان را افزایش دهند.