از من خواسته شد که به عنوان رتبه اول آزمون دستیاری سال 82 ، تجربیات خود را در مورد نحوة مطالعه و .... برای سایر داوطلبان آزمون ، بیان کنم. گرچه نمیتوان یک روش کلی مطالعه را برای همة داوطلبان به صورت یکسان توصیه کرد ولی ذکر نکات زیر، خالی از فایده نخواهد بود.

1- حداقل یک پنجم از کل برنامة مطالعة خود را به دورة دورس در ماههای پایانی قبل از آزمون اختصاص دهید . حتی دروسی که به طور کامل مطالعه شده اند ، در صورتی که در روزهای نزدیک به امتحان ، مجدداً بازخوانی نشوند ، فراموش میشوند . اکثراً پاسخهای اشتباه در آزمون ، مربوط به قسمتهای مطالعه نشدة کتاب نیست بلکه مربوط به نکاتی است که مطالعه ولی فراموش شده است.
2- حتی الامکان ، هیچ رشتة درسی را به طور کامل از برنامة خود حذف نکنید . در صورتی که وقت کافی برای مطالعة همة رشته های درسی ندارید ، به جای حذف کامل یک رشتة درسی، فصول خاصی را از رشته های مختلف حذف کنید.

3- معمولاً همة فصول کتاب از نظر سوال ارزش یکسانی ندارند و در صورت کمبود وقت میتوان بعضی از فصول را حذف کرد تا بتوان همة رشته های درسی را مطالعه کرد.


4- خلاصه نویسی در موقع مطالعه ، بازخوانی دروس را قبل از آزمون ، آسان میکند . یادگیری فنون خلاصه نویسی مهم است. یک خلاصة خوب باید در حجم کم ، همة مطالب مهم کتاب را در خود داشته باشد. هدف از خلاصه نویسی فقط حذف کردن بعضی جملات کتاب نیست ، بلکه دسته بندی ، مقایسه ، و حفظ نظم و توالی مطالب هم مهم است. برای این کار میتوان از الگوریتم، جدول و شکلهای شماتیک استفاده کرد . من در طول مدتی که خود را برای آزمون آماده میکردم ، از این روشها برای خلاصه نویسی متون درسی استفاده کردم که بعضی از آنها بعد از ویرایش و تطابق با مراجع جدید آزمون ، جهت سایر داوطلبان تحت عنوان مجموعة راهبرد چاپ شد.

5- بین منابع مختلف آزمون ، مباحث مشترکی وجود دارد و گاهی نحوة بیان و برخورد با مسأله در رشته های درسی مختلف با هم تناقص دارد . استخراج این تناقضات و ذکر آن در خلاصه ای که قبل از آزمون میخواندم ، در پاسخ دادن به سوالات دروس مختلف ، کمک زیادی کرد.

6- در برنامه ریزی درسی ، مطالعة دروس مشکلتر را به ماههای پایانی موکول نکنید چون در ماههای پایانی وقت و انرژی کافی در مطالعة دروس مشکل ندارید.

7- قبل از مطالة هر درس، سوالات دوره های قبلی آزمون دستیاری را که مربوط به همان درس است مرور کنید . مرور این سوالات به شما در نحوة مطالعه کمک میکند و نشان میدهد که چه فصولی از کتاب اهمیت کمتری در آزمون دارد.

8- هر پاسخ اشتباه در آزمون ، یک نمرة منفی و هر پاسخ درست ، سه نمرة مثبت دارد پس در هر سوالی که بتوانید یک گزینه را حذف کنید و بین سه گزینه دیگر، مشکوک باشید ، نباید آن سوال را سفید رها کنید . حذف کردن یک گزینه در سوالات آزمون کار مشکلی نیست .

9- خود به خود وقفه هایی در طول دوران مطالعه (به دلیل حوادث پیش بینی نشده و ...) پیش می آید و باید در برنامه ریزی درسی خود ، دورهای را برای مطالعة دروس عقب افتاد ه، در نظر بگیرید .

10- ا ز اینکه، دروسی را که در ماه های ابتدایی مطالعه خوانده اید فراموش کرده اید ، نگران نباشید ، این مسأله برای همة داوطلبان روی میدهد و علاج آن فقط در نظر گرفتن وقت کافی برای مرور دروس در هفته های آخر قبل از آزمون است.

11- وسواس به خرج ندهید . فکر نکنید همه درسها را باید حتماً از رویی text بخوانید . از روی text واقعاً وقت نمیشود . فقط کسانی میتوانند text بخوانند که از استاژری شروع کرده اند (یعنی text میخوانده وسپس خلاصه برداری میکردند و حال خلاصه برداری را میخوانند) وگرنه از کتب خلاصه باید استفاده کر د . خیلی بحثها اصلاً سوال از آنها طرح نمیشود . با توجه به اینکه مثلاً درس مثل رادیولوژی 6 تست بیشتر ندارد طراح سوال از بین چند فصل بیشتر نمیتواند سوال بیاورد و خودبخود فصول دیگر کتاب حذف میشود . یا مثلاً ENT از جراحی پلاستیک هیچ سؤال نمی آورد . خیلی از بحثها قابل Case در آوردن نیستند.

12- Base خیلی مهم است . یعنی کسانی که از استاژری مطالب را یکبار شنیده اند، با یک بار مطالعه مطالب یادآوری میشوند ولی اگر از حال بخواهند شروع کنند باید چند بار مرور شود تا بخاطر بسپارند.

13- حداقل 4-3 ماه برای Review بگذارید . درسی که میتوانید Review کنید میتوانید تستهای آنها را بزنید. اگر برای مرور وقت نداشته باشید با نخواندن درس یکی است . مرور اصلیتر هم در 15 روز آخر میباشد. بطوریکه مثلاً در یک روز کل داخلی خوانده شود . یعنی واقعا اگر چند بار خوانده شده باشد میتوان همه داخلی را در یک روز نزدیک امتحان مرور کرد.

14- شروع از درسی که مشکلتر است . هر چه به امتحان نزدیک شویم وقت کمتری برای مطالعه وجود دارد کسانی که کلاس می آیند دروس را با کلاس پیش ببرند و افرادی که به کلاس نمی آیند، دروس مشکلتر را اول بخوانند.

دروس مشکل :

الف) ماژور : داخلی و اطفال ب)مینور : چشم و اعصاب


15- د سته بندی مطالب و خلاصه نویسی بسیار مهم است. خلاصه نویسی باید بطور دسته بندی مطالب باشد یعنی جاهای مشابه را کنار هم بگذارد. یعنی مثلاً بیماریهایی که با هم تشخیص افتراقی دارند تأکید شود که در کدام قسمت با هم فرق دارند.

16- مشابه خوانی و مقایسه از کتب مختلف انجام شود مثلاً برخورد با ندول تیروئید در شوارتر به یک صورت، در داخلی به یک صورت در رادیولوژی تاوارس به یک شکل و آرمسترانگ به یک شکل گفته شده است. این مشابهات اگر با هم خوانده شود به یاد میمانند.


17- برنامه rigid نباشد : یعنی وقتهایی وجود داشته باشند که در صورت تغییر در برنامه یا کار اضطراری بتوان از آنها استفاده کرد. (برنامه منعطف باشد )


18- سوالات سالهای گذشته را نیز بخوانید : قبل از اینکه هر درسی بخوانید اگر تستهای سال قبل را بزنید خواهید فهمید که از چه مباحثی سوال می آید و از کدام سوال نمی آیند . مثلاً در رادیولوژی از 6 سوال داده شده 2 سوال از احتمالاً از chest می آیند.