چند نکته از قلب


1) علامت کاسمال (عدم کاهش JVP حین دم) در موارد زیر داریم:
پریکاردیت کانستریکتیو
کاردیومیوپاتی رستریکتیو
آمبولی ریوی ماسیو
انفارکت بطن راست
2) شدت و زمان تمام سوفل های قلبی با کاهش پره لود (ایستادن، مانور والسالوا، وازودیلاتور) کاهش و با افزایش پره لود (چمباتمه زدن، مشت کردن دست، بلند کردن پاسیو پا، وازوپرسور) افزایش می یابد؛ به جز سوفل Mid systolic ناشی از HOCM و سوفل Late systolic ناشی از MVP
3) در ریتم AF، موج P در EKG، موج a در نمودار نبض ورید ژوگولار و صدایS4 در سمع قلب نداریم.
4) سیانوز افتراقی (سیانوز در پاها) به نفع PDA بزرگ یا هیپرتنش شریان ریوی (شانت راست به چپ) است.
5) اختلاف فشار سیستولیک بیش از 10 تا بین دو اندام فوقانی به نفع واسکولیت تاکایاسو، کوآرکتاسیون آیورت، آترواسکلروز یا دایسکشن آیورت است. اختلاف فشار سیستولیک بیش از 20 تا بین اندام فوقانی و تحتانی به نفع AR شدید مزمن، کلسیفیکاسیون عروق اندام تحتانی یا کوآرکتاسیون آیورت است (بسته به محل تنگی در کوآرکتاسیون آیورت، اختلاف فشار می تواند بین دو اندام فوقانی یا بین اندام فوقانی و تحتانی باشد).