مهمترین هورمون تنظیم کننده جذب اهن؟


جواب :
هپسیدین
در کبد تولید میشه
افزایش پیدا کنه جذب اهن کم میشه و بالعکس