خانمی نولی پار با حاملگی ترم وارد دردهای زایمانی شده است . دیلاتاسیون سرویکس 5 سانت و station صفر می باشد . پرزنتیشن سفالیک است . دو ساعت بعد مجددا معاینه می شود . تغییری در دیلاتاسیون و station ایجاد نشده است . جنین قدری درست بنظر میرسد و کنتراکشن هر 5 - 6 دقیقه بمدت 30 ثانیه می باشد . معاینه لگن نکته ای ندارد - تشخیص چیست ؟

الف ) dystocia بعلت تنگی لگن
ب ) dystocia بعلت dysfunction رحمی
ج ) dysticoa بعلت پوزیشن سر جنین
د ) dystocia بعلت اختلال در کانال زایمانی

2 ساعت بعد از دیلاتاسیون اندازه هوز 5 سانت است >> این میگوید دیلاتاسیون چقدر باید تغییر کند . همچنین چند ساعت باید منتظر باشیم تا بتوانیم اختلال انقباضی رحمی را تعریف کنیم و تعریف آن را بایستی از ححفظ باشیم : این موارد آمادگی های حفظی در تست های سال 1391 زیاد به چشم میخورد . یعنی با اینکه سئوال کیس است - ولی باید دو تا سه نکته را نیز از حفظ باشید تا بتوان جواب داد >>