بیشتر دوستان در جامعه پزشکی کمابیش با تالار گفتگوی پارس مدیک که چندی است فعالیت خود را متوقف نموده است آشنایی دارند.
در این تالار گفتگو به طور تخصصی به مشاوره آزمونهای دستیاری، مشاوره های تحصیلی مختص دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی و ... ، ارتباط بین دسته های مختلف دانشجویان، کتب و مراجع اصلی ویژه این دانشجویان در سراسر کشور و در تمامی رشته ها پرداخته شده است. پس از توقف فعالیت این فروم ارزشمند در مرداد ماه 94 بر آن شدیم تا آرشیو مطالب آن را از سال 91 تا مرداد ماه 94 برای بهره مندی هر چه بیشتر و بهتر در اختیار مخاطبین عزیز قرار دهیم تا بدینوسیله به بخشی از وظیفه خود در جهت خدمات رسانی به جامعه پزشکان، دندانپزشکان و ... عمل نموده باشیم