آدرس اینترنتی نشریه نوین پزشکی : www.npjm.org
این نشریه هر 15 روز یک بار منتشر میشه . اغلب همکاران باهاش آشنایی دارن. در فضای مجازی هم قابل استفاده هست.