مقایسه کتامین و پروپوفول در procedural sedation in the emergency department

در مطالعه جدیدی که به مقایسه کتامین و پروپوفول در Sedation برای پروسیجرهای اورژانس پرداخته، نتایج جالبی به دست آمده است؛ من جمله اینکه به شرط استفاده از مورفین برای بی درد شدن بیمار قبل از انجام پروسیجر دردناک، Subclinical Respiratory Depression در بیمارانی که کتامین دریافت کرده اند بیش از افرادی بوده است که برای آنها از پروپوفول استفاده شده است؛ در میان دو گروه بیماران نیز تفاوت معنی داری از نظر نیاز به اقدامات بالینی جهت سرکوب تنفسی، درد و یا Recall وجود نداشته است؛ Recovery Aggitation در بیمارانی که با کتامین Sedate شده اند بیشتر گزارش شده است؛ زمان بازگشت به Base Line Mental Status نیز در گروه دریافت کننده کتامین بیشتر بوده است.

به هر حال این مطالعه استفاده از هر دو دارو را برای Sedation پروسیجرهای اورژانس Safe و کارآمد می داند.

خلاصه این مقاله جالب را در آدرس زیر بخوانید:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624140


منبع: http://anesthesiologist.blogfa.com/