درود

دوزلووتیروکسین در نوزادان و کودکان با بزرگسالان تقاوت زیادی دارد

چگونه دوز لووتیروکسین مشخص می شود ؟