استرس یکی از عوامل مخرب خیلی از کارها است. به تازگی روانشناسان نقاشی را یکی از عوامل مهم کاهش استرس اعلام کرده اند. یعنی این که با رنگ آمیزی به خصوص در اوج فشار کاری میتوان بر استرس غلبه کرد. هم چنین خوردن کاهو خیلی بر کاهش استرس تاثیر میگذارد. با مراجعه به سایت زیر میتوان کتاب های جالبی در این خصوص مشاهده کرد:
[URL="http://home.mehrsa.org/"][url]www.mehrsa.org[/url][/URL]