در این تاپیک کاربران برطبق سنت مشاعره ابیاتی را درج خواهند کرد .گر طبیبانه بیایی به سر بالینم

به دو عالم ندهم لذت بیماری را