اسكوليوز به معنای انحراف جانبی یا کناری ستون مهره است. گر ستون مهره را از جلو نگاه کنیم بصورت یک خط مستقیم یا حرف I انگلیسی است. اگر شکل ستون مهره بصورت حروف S یا C انگلیسی در آید یعنی از یک یا چند محل به کنار قوس بردارد به این وضعیت اسکولیوز میگوییم.
اسكوليوز
اسکولیوز نه تنها موجب میشود ستون فقرات قوس طرفی یا کناری پیدا کند بلکه موجب چرخش مهره ها هم میشود و این چرخش مهره ها موجب میشود یک شانه یا یک طرف لگن بالاتر از طرف دیگر قرار بگیرد.

اگرچه ما هميشه فكر مي كنيم اسكوليوز در بزرگسالان اتفاق مي افتد، اين به اين خاطر است كه ما علائم اسكوليوز را در انها به طور Typically مشاهده مي كنيم كه خصوصا در سالمندان مشخص است. و در همه سالمندان مشترك است.

يك مطالعه نشان مي دهد كه اسكوليوز در ٦٨ درصد افراد بدون درد پشت بروز مي كند،اگر در اين تحقيق افراد شامل كمر دردو درد پشت مشاهده شود اين آمار بالاتر خواهد رفت.

دلایل انحراف جانبی ستون فقرات در بزرگسالان
Idio pathic scoliosis
تخريب، روند تخريبي و degenerative در ستون فقرات
در نتيجه يك ضربه
عوارض انحراف جانبي ستون فقرات
درد پشت
تحت تاثير قرار گرفتن قلب و بيماري هاي cardio vascular
دفورميتي هاي مشخص ، عدم بالإنس تنه
فشار بر دنده ها
بد شكلي
فشار بر ريه ها كاهش حجم تنفس و اشكال در تنفس