عده ای از دوستان در کشور امارات در بیمارستان های خارجی ها مشغول به کار هستند دریافتی در این بیمارستان ها چه قدر است و شرایط کاری و زندگی در امارات ارزش رفتن را دارد یا نه ؟