سلام. برای پایان نامه کی باید اقدام کرد؟ چه موضوعاتی طرفدارهای بیشتری دارن؟ با اساتید چه دروسی پیشنهاد همکاری می کنید؟ برای نوشتن پایان نامه، شرکت در کارگاه یا کلاس های خاصی را پیشنهاد می کنید؟